Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Громадська активність молоді – а що ти робиш для суспільства?

На сьогоднішній день низька соціальна активність молоді є однією з глобальних проблем. Органи влади Украї­ни не закликають їх до активних во­лонтерських дій. Як наслідок, молоде покоління часто і гадки не має про те, чим і як може допом­огти суспільству.

Байдуже ставлення до розповсюдження волон­терства може призвести до поширення негативних явищ у суспільстві та пасивності людей до оточуючого їх се­редовища. Однак і безпосе­редньо молодь у більшості випадків не виявляє ніякого бажання брати ініціативу в свої руки.

Проте, не дивлячись на це, все ж існують актив­ні небайдужі громадяни. Тисячі людей по всьому світу, бажаю­чи підвищити рівень життя громади, об’єднуються у різноманітні групи та організації і своєю діяльністю закликають інших приєднати­ся, а не просто сидіти, склав­ши руки. Ці добровольці не шкодують свого часу та сил і з них нам варто брати приклад.

В Україні працюють такі міжнародні служби волон­терського руху:

  • Odessa.Pub. – краудфандін­гова платформа для реаліза­ції соціальних проектів «Моє Місто», де команда проекту ставить за мету розповісти про людей і ком­панії, яким небайдужа Одеса, які люблять її не тільки на сло­вах, а й на ділі;
  • Міжнародна Громадянська Служба (Service Civil International, SCI) – мере­жа організацій волонтерської служби та рух за мир, що має 38 відділень та груп по всьому світу, засновано в 1920 р.;
  • ГО Nashe Podillya / Наше Поділ­ля та ГО Development center Pangeya Ultima (м. Вінниця);
  • ГО Спілка Форум – неполітична, неурядова спілка, котра має більш ніж 20-ти річ­ний досвід роботи (м. Львів);
  • огляд ресурсів для волонтерсь­ких можливостей представле­но тут.

Що я роблю не так?

Для початку потрібно припи­нити жалітися на всіх і все, звинувачуючи інших у певних негараздах (владу, викладачів, керівників, лікарів, і т.д.), а на­впаки – почати зміни з себе. Мабуть, усім нам дуже легко сказати «справи кепські», та­ких знайдеться багато, про­те набагато важче покращи­ти справу, змінити ситуацію, а таких людей вже буде менше.

З чого варто почати?

Почни з банальних дрібниць: не сміти на вулиці, не порушуй правила, не запізнюйся на лек­ції, дотримуйся правил етике­ту, зберігай повагу до старших та літніх людей, будь ввічли­вим. Якби ж всі так і робили, думаю, зміни були б помітні.

Як стати соціально активним?

Найперше – виявляти бажан­ня, долучатися до різних гро­мадських організацій та про­понувати їм свою допомогу. Або ж ви можете самі створю­вати подібні групи людей та брати ініціативу в свої руки.

Єлизавета Бабиніна

Читайте також:

Маюмі Маруяма: особливості американської тележурналістики 

Журналістика за Фреймом