Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру

Євген Джиджора, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

У статті досліджено особливості архітектонічного зведення образу святого Володимира у києворуській гімнографії. При укладанні архітектоніки образу святого виділено три напрями семантичної символізації: називання відтворюваного об’єкта, його опредметнення та надання синергійного зв’язку із Богом.
Ключові слова: символ, архітектоніка, києворуська гімнографія.

The article examines the features of an architectonic building of the image of St. Vladimir in kievrussia hymnography. At the conclusion of the architectonic image of the Saint highlighted three areas of semantic symbolization: the name of the object, his objectification and giving a synergetic relationship with God.
Key words: symbol, architectonics, kievrussia hymnography.