Брошкова Світлана Леонідівна

unnamedпосада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Контакти: ora2@mail.ru; broshkova@sana.od.ua

Години для консультацій: вівторок 14.10- 15.30

Автобіографія:

1990 – 1993 – студентка Одеського медичного училища №3;

1993 -2003 – робота у медичному закладі;

1996-2002 рр. – студентка Одеського державного екологічного університету;

2003-2016 рр. – пройшла шлях від інженера II категорії відділу ринкових механізмів та структур до наукового співробітника відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).

У 2004 році згідно з рішенням Вченої ради Інституту була зарахована здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Кандидатська дисертація (економічні науки) «Науково-прикладні засади оцінки сталого розвитку регіонів з урахуванням природно-ресурсного потенціалу» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. Н.І. Хумарова). Захищена у 2013 році.

З 2013 р. по теперішній час викладацька діяльність на посаді доцента кафедри журналістики й кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Наукові інтереси: Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; регіональна економіка та розміщення продуктивних сил; економічні засади екологізації суспільного та регіонального розвитку; економіка морського господарства; економіко-екологічна безпека в умовах переходу України до моделей сталого розвитку. Маркетинг. Менеджмент. Участь у національних та міжнародних наукових проектах, програмах.

Наукові публікації:

Монографії:

 1. Брошкова С. Л. Научные основы формирования социо-эколого-экономического механизма устойчивого развития региона (на примере Одесского региона) / Брошкова С. Л. – Одесса: Феникс, 2010. – 182 с.
 2. Економіко-екологічні проблеми Азовського моря: монографія / [за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Степанова, С. В. Берднікова]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 532 с. Особистий внесок автора полягає у розробці механізмів дослідження сірководнів в Чорноморсько-Азовському басейні.
 3. Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря: монография / [под ред. Б. В. Буркинского, В. Н. Степанова, С. В. Бердникова]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 672 с. Особистий внесок автора полягає у дослідженні геоінформаційних баз для Одеського регіону з плануванням інструментарію для розвитку прибережної смуги Азовського моря.
 4. Дампінг ґрунтів днопоглиблення: аналіз масштабів, економіко-екологічна оцінка, перспективи використання : монографія / [Купінець Л.Є.та ін.]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 108 с. Особистий внесок автора полягає у проведенні детального аналізу масштабів днопоглиблювальних робіт і дампінгу в Північно-Західній частині шельфу Чорного моря в межах Одеської області та розробка методичних основ еконологічної оцінки впливу дампінгу ґрунтів від днопоглиблення на стан морського середовища приморських регіонів.

Навчальні посібники та брошури

 1. Антикризисное управление Одесским регионом: диагностика и направления реализации: учебное пособие / [под ред. Н. Н. Андреевой и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 140 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

5. Предложения по реализации Киотского протокола в Украине / [Крижановский Р. А., Степанов В. Н., Брошкова С. Л. и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. 23 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

Публікації в спеціалізованих виданнях:

6. Брошкова С. Л. Рейтингові оцінки регіонів, як елемент формування системи життєзабезпечення / С. Л. Брошкова, О. Є. Купцова, О. А. Слободяник, // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Херсон: Айлант, 2003. – С. 128–133. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні рейтингової оцінки регіонів з погляду екологічної безпеки.

7. Брошкова С. Л. Эколого-экономический анализ состояния рекреационных территорий Украинского Причерноморья и перспективы развития региона / С. Л. Брошкова, А. А. Слободяник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: збірник наукових праць. Вип. 6. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – С. 252–262. Особистий внесок автора полягає у аналізі стану рекреаційних територій Одеської області.

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття та охорона довкілля як елемент покращення життєзабезпечення населення України / С. Л. Брошкова, О. М. Берестеннікова // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 33. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 239–244. Особистий внесок автора полягає у соціально-економічному обґрунтуванні необхідності збереження біорізноманіття та охорони навколишнього середовища.
 2. Брошкова С. Л. Использование лизинговых механизмов в решении проблем охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия / С. Л. Брошкова // Экономические инновации. Лизинг в системе экономических отношений: сб. науч. раб. – Вып. 20. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – С. 219225.
 3. Брошкова С. Л. Природно-ресурсный потенциал как основа эколого-экономического развития региона / С. Л. Брошкова // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Вип. 15.6 – Львів: НЛТУУ, 2005. – С. 201–207.
 4. Брошкова С. Л. Основные направления реализации эколого-экономического механизма устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 4. – С. 7984.
 5. Брошкова С. Л. Характеристика экологической ситуации Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 23. – С. 138–140.
 6. Брошкова С. Л. Эколого-экономическая оценка компонентов природно-ресурсного потенциала Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 87–91.
 7. Брошкова С. Л. Основы диагностики социально-эколого-экономической устойчивости региона /С. Л. Брошкова, В. А. Лукьяненко // Соцiально-екологiчні дослiдження в перехiдний перiод. Соцiально-екологiчний розвиток регiону: дiагностика, стратегiя, управлiння. – Львiв, 2006. – Вип. 4 (60). – С. 306317. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні науково-методичного забезпечення діагностики соціально-еколого-економічної стійкості регіону.
 8. Брошкова С. Л. Эколого-экономические проблемы приморских регионов и пути решения (на примере Одесской области) / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. Вып. 26. – Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. С. 183198.
 9. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка компонентів природно-ресурсного потенціалу / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 53–58.
 10. Брошкова С. Л. Методика оценки социально-эколого-экономической устойчивости приморских территорий / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. – Вып. 34. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – С. 113–116.
 11. Брошкова С. Л. Шляхи використання оцінки ресурсно-екологічних чинників у системі збереження соціо-еколого-економічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 36. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 251–257.
 12. Брошкова С. Л. Научные подходы к диагностике социально-эколого-экономической устойчивости приморских регионов / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: збірник наукових праць. Вып. 49. Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2012. С. 2736.
 13. Брошкова С.Л. Методические положення оценки оценки ресурсного потенциала региона в контексте его устойчивого развития / С.Л. Брошкова // потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України: зб. наук. раб. – Вип. 51. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2012. – С. 36- 44.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация секторов экономики как перспектива устойчивого развития приморских территорий / С.Л. Брошкова, О.М. Берестенникова // Сталий розвиток – стратегічна перспектива Українського Причорномор’я: фактории глобалізації, регіоналізації та локалізації: зб. наук. раб. – Вип. 53. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2013. – С. 26- 33.
 15. Брошкова С.Л., Берестеннікова О.М. Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 350-354. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5783.
 16. Брошкова С.Л Економіко-екологічна оцінка впливу Дампінгу на стан морського середовища / України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 355-363. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5784

Матеріали, тези конференцій:

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття як складова екологічного менеджменту території / С. Л. Брошкова, Т. П. Галушкіна Екологічний менеджмент у загальній системі управління: матеріали Четвертої щорічної Всеукраїнської конференціі, 22–23 квітня 2004 р. – Суми: СумДУ, 2004. – С. 58–62.
 2. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу стану природокористування регіону / С. Л. Брошкова // Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та фахівців ( Ялта, 9–12 жовтня 2005 р.). – Сімферополь: Кильбер, 2005. – С. 83–84.
 3. Брошкова С. Л. Формирование и развитие понятийно-терминологической системы «регион» в контексте экономико-экологического устойчивого развития / С. Л. Брошкова // Науково-методичні проблеми покращення довкілля Одеського регіону: збірник наукових праць Одеського інноваційно-інформаційного центру «ІНВАЦ». – Одеса: ІНВАР, 2006. – С. 18–27.
 4. Брошкова С. Л. Альтернативная концепция оценки социально-экономического развития региона и пути её осуществления / С. Л. Брошкова // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник науково-методичних праць міжнародної науково-практичної конференції, 1819 листопада 2010 р. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 15–17.
 5. Брошкова С. Л. Методичний підход до діагностики соціо-економіко-екологічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали міжнародної конференції, 21–22 жовтня 2010 р. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 2010. – С. 355–357.
 6. Брошкова С. Л. Методические подходы в решении экономических проблем устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1516 вересня 2011 г. – Сімферополь: Підпиємство «Фенікс», 2011. – С. 3941.
 7. Брошкова С. Л. Еколого-економічна модель як інструмент сталого розвитку приморських територій / С. Л. Брошкова// Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій: матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 2 червня 2012 р. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 25–28.
 8. Брошкова С. Л. Діагностика соціо-економіко-екологічного розвитку регіону. Методичний підхід / С. Л. Брошкова// Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, 3–5 квітня 2012 р. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 27–29.
 9. Брошкова С. Л. Методологические подходы к эколого-экономической оценке и улучшению качества природно-ресурсного потенциала рекреационных зон / С. Л. Брошкова// Екологія міст та рекреаційних зон: доповіді та статті Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 1 червня 2012 р. – Одеса: ІНВАЦ, 2012. – С. 288–293.
 10. Брошкова С.Л. Урахування трансформацій економічного простору приморських регіонів в контексті їх сталого розвитку / С.Л. Брошкова // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф.. Балацького, 24-26 квітня 2013 р. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 32-34. Ідентифікатор: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30696
 11. Брошкова С.Л. Устойчивое развитие – стратегическая перспектива Украинского причерноморья / VIII международная научно-практическая конференция 24 – 27 сентября 2013 г. – Херсон.
 12. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса Украины как вектор секторальной политики устойчивого развития / Берестенникова О.М., Брошкова С.Л., Золотов В.И. // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Симферополь, 20-30 ноября 2013 г.) ч. 2 – Симферополь: НО “Tconomics”, С. 2013 –63-65.
 13. Брошков С.Л. Оцінка перетворювальних процесів в господарчому комплексі як шлях рішення проблем секторального розвитку регионов / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічнийуніверситет, м. Одеса, 20-21 лютого 2014 р.). Том 2. Одеса, ОНПУ, 2014 – С 17-19.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса как фактор «зеленого» развития /С.Л. Брошкова, О.М Берестенникова // «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» ІІ Міжнародний екологічний форум 25-26 вересня 2014 р. – Одеса ІПРЕЕД НАН України.
 15. Брошкова С.Л. Приоритеты анти кризисного природопользования в приморских регионах Украины / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 23-24 травня 2016). − Одеса, ОНПУ, 2016 – С.170-171.

 

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram