Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Брошкова Світлана Леонідівна

unnamedпосада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Контакти: ora2@mail.ru; broshkova@sana.od.ua

Години для консультацій: вівторок 14.10- 15.30

Автобіографія:

1990 – 1993 – студентка Одеського медичного училища №3;

1993 -2003 – робота у медичному закладі;

1996-2002 рр. – студентка Одеського державного екологічного університету;

2003-2016 рр. – пройшла шлях від інженера II категорії відділу ринкових механізмів та структур до наукового співробітника відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).

У 2004 році згідно з рішенням Вченої ради Інституту була зарахована здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Кандидатська дисертація (економічні науки) «Науково-прикладні засади оцінки сталого розвитку регіонів з урахуванням природно-ресурсного потенціалу» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. Н.І. Хумарова). Захищена у 2013 році.

З 2013 р. по теперішній час викладацька діяльність на посаді доцента кафедри журналістики й кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Наукові інтереси: Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; регіональна економіка та розміщення продуктивних сил; економічні засади екологізації суспільного та регіонального розвитку; економіка морського господарства; економіко-екологічна безпека в умовах переходу України до моделей сталого розвитку. Маркетинг. Менеджмент. Участь у національних та міжнародних наукових проектах, програмах.

Наукові публікації:

Монографії:

 1. Брошкова С. Л. Научные основы формирования социо-эколого-экономического механизма устойчивого развития региона (на примере Одесского региона) / Брошкова С. Л. – Одесса: Феникс, 2010. – 182 с.
 2. Економіко-екологічні проблеми Азовського моря: монографія / [за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Степанова, С. В. Берднікова]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 532 с. Особистий внесок автора полягає у розробці механізмів дослідження сірководнів в Чорноморсько-Азовському басейні.
 3. Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря: монография / [под ред. Б. В. Буркинского, В. Н. Степанова, С. В. Бердникова]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 672 с. Особистий внесок автора полягає у дослідженні геоінформаційних баз для Одеського регіону з плануванням інструментарію для розвитку прибережної смуги Азовського моря.
 4. Дампінг ґрунтів днопоглиблення: аналіз масштабів, економіко-екологічна оцінка, перспективи використання : монографія / [Купінець Л.Є.та ін.]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 108 с. Особистий внесок автора полягає у проведенні детального аналізу масштабів днопоглиблювальних робіт і дампінгу в Північно-Західній частині шельфу Чорного моря в межах Одеської області та розробка методичних основ еконологічної оцінки впливу дампінгу ґрунтів від днопоглиблення на стан морського середовища приморських регіонів.

Навчальні посібники та брошури

 1. Антикризисное управление Одесским регионом: диагностика и направления реализации: учебное пособие / [под ред. Н. Н. Андреевой и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 140 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

5. Предложения по реализации Киотского протокола в Украине / [Крижановский Р. А., Степанов В. Н., Брошкова С. Л. и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. 23 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

Публікації в спеціалізованих виданнях:

6. Брошкова С. Л. Рейтингові оцінки регіонів, як елемент формування системи життєзабезпечення / С. Л. Брошкова, О. Є. Купцова, О. А. Слободяник, // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Херсон: Айлант, 2003. – С. 128–133. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні рейтингової оцінки регіонів з погляду екологічної безпеки.

7. Брошкова С. Л. Эколого-экономический анализ состояния рекреационных территорий Украинского Причерноморья и перспективы развития региона / С. Л. Брошкова, А. А. Слободяник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: збірник наукових праць. Вип. 6. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – С. 252–262. Особистий внесок автора полягає у аналізі стану рекреаційних територій Одеської області.

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття та охорона довкілля як елемент покращення життєзабезпечення населення України / С. Л. Брошкова, О. М. Берестеннікова // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 33. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 239–244. Особистий внесок автора полягає у соціально-економічному обґрунтуванні необхідності збереження біорізноманіття та охорони навколишнього середовища.
 2. Брошкова С. Л. Использование лизинговых механизмов в решении проблем охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия / С. Л. Брошкова // Экономические инновации. Лизинг в системе экономических отношений: сб. науч. раб. – Вып. 20. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – С. 219225.
 3. Брошкова С. Л. Природно-ресурсный потенциал как основа эколого-экономического развития региона / С. Л. Брошкова // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Вип. 15.6 – Львів: НЛТУУ, 2005. – С. 201–207.
 4. Брошкова С. Л. Основные направления реализации эколого-экономического механизма устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 4. – С. 7984.
 5. Брошкова С. Л. Характеристика экологической ситуации Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 23. – С. 138–140.
 6. Брошкова С. Л. Эколого-экономическая оценка компонентов природно-ресурсного потенциала Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 87–91.
 7. Брошкова С. Л. Основы диагностики социально-эколого-экономической устойчивости региона /С. Л. Брошкова, В. А. Лукьяненко // Соцiально-екологiчні дослiдження в перехiдний перiод. Соцiально-екологiчний розвиток регiону: дiагностика, стратегiя, управлiння. – Львiв, 2006. – Вип. 4 (60). – С. 306317. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні науково-методичного забезпечення діагностики соціально-еколого-економічної стійкості регіону.
 8. Брошкова С. Л. Эколого-экономические проблемы приморских регионов и пути решения (на примере Одесской области) / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. Вып. 26. – Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. С. 183198.
 9. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка компонентів природно-ресурсного потенціалу / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 53–58.
 10. Брошкова С. Л. Методика оценки социально-эколого-экономической устойчивости приморских территорий / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. – Вып. 34. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – С. 113–116.
 11. Брошкова С. Л. Шляхи використання оцінки ресурсно-екологічних чинників у системі збереження соціо-еколого-економічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 36. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 251–257.
 12. Брошкова С. Л. Научные подходы к диагностике социально-эколого-экономической устойчивости приморских регионов / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: збірник наукових праць. Вып. 49. Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2012. С. 2736.
 13. Брошкова С.Л. Методические положення оценки оценки ресурсного потенциала региона в контексте его устойчивого развития / С.Л. Брошкова // потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України: зб. наук. раб. – Вип. 51. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2012. – С. 36- 44.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация секторов экономики как перспектива устойчивого развития приморских территорий / С.Л. Брошкова, О.М. Берестенникова // Сталий розвиток – стратегічна перспектива Українського Причорномор’я: фактории глобалізації, регіоналізації та локалізації: зб. наук. раб. – Вип. 53. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2013. – С. 26- 33.
 15. Брошкова С.Л., Берестеннікова О.М. Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 350-354. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5783.
 16. Брошкова С.Л Економіко-екологічна оцінка впливу Дампінгу на стан морського середовища / України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 355-363. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5784

Матеріали, тези конференцій:

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття як складова екологічного менеджменту території / С. Л. Брошкова, Т. П. Галушкіна Екологічний менеджмент у загальній системі управління: матеріали Четвертої щорічної Всеукраїнської конференціі, 22–23 квітня 2004 р. – Суми: СумДУ, 2004. – С. 58–62.
 2. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу стану природокористування регіону / С. Л. Брошкова // Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та фахівців ( Ялта, 9–12 жовтня 2005 р.). – Сімферополь: Кильбер, 2005. – С. 83–84.
 3. Брошкова С. Л. Формирование и развитие понятийно-терминологической системы «регион» в контексте экономико-экологического устойчивого развития / С. Л. Брошкова // Науково-методичні проблеми покращення довкілля Одеського регіону: збірник наукових праць Одеського інноваційно-інформаційного центру «ІНВАЦ». – Одеса: ІНВАР, 2006. – С. 18–27.
 4. Брошкова С. Л. Альтернативная концепция оценки социально-экономического развития региона и пути её осуществления / С. Л. Брошкова // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник науково-методичних праць міжнародної науково-практичної конференції, 1819 листопада 2010 р. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 15–17.
 5. Брошкова С. Л. Методичний підход до діагностики соціо-економіко-екологічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали міжнародної конференції, 21–22 жовтня 2010 р. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 2010. – С. 355–357.
 6. Брошкова С. Л. Методические подходы в решении экономических проблем устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1516 вересня 2011 г. – Сімферополь: Підпиємство «Фенікс», 2011. – С. 3941.
 7. Брошкова С. Л. Еколого-економічна модель як інструмент сталого розвитку приморських територій / С. Л. Брошкова// Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій: матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 2 червня 2012 р. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 25–28.
 8. Брошкова С. Л. Діагностика соціо-економіко-екологічного розвитку регіону. Методичний підхід / С. Л. Брошкова// Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, 3–5 квітня 2012 р. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 27–29.
 9. Брошкова С. Л. Методологические подходы к эколого-экономической оценке и улучшению качества природно-ресурсного потенциала рекреационных зон / С. Л. Брошкова// Екологія міст та рекреаційних зон: доповіді та статті Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 1 червня 2012 р. – Одеса: ІНВАЦ, 2012. – С. 288–293.
 10. Брошкова С.Л. Урахування трансформацій економічного простору приморських регіонів в контексті їх сталого розвитку / С.Л. Брошкова // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф.. Балацького, 24-26 квітня 2013 р. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 32-34. Ідентифікатор: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30696
 11. Брошкова С.Л. Устойчивое развитие – стратегическая перспектива Украинского причерноморья / VIII международная научно-практическая конференция 24 – 27 сентября 2013 г. – Херсон.
 12. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса Украины как вектор секторальной политики устойчивого развития / Берестенникова О.М., Брошкова С.Л., Золотов В.И. // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Симферополь, 20-30 ноября 2013 г.) ч. 2 – Симферополь: НО “Tconomics”, С. 2013 –63-65.
 13. Брошков С.Л. Оцінка перетворювальних процесів в господарчому комплексі як шлях рішення проблем секторального розвитку регионов / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічнийуніверситет, м. Одеса, 20-21 лютого 2014 р.). Том 2. Одеса, ОНПУ, 2014 – С 17-19.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса как фактор «зеленого» развития /С.Л. Брошкова, О.М Берестенникова // «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» ІІ Міжнародний екологічний форум 25-26 вересня 2014 р. – Одеса ІПРЕЕД НАН України.
 15. Брошкова С.Л. Приоритеты анти кризисного природопользования в приморских регионах Украины / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 23-24 травня 2016). − Одеса, ОНПУ, 2016 – С.170-171.

 

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Діалог культур: про зустріч студентів факультету журналістики, реклами та видавничої справи з Послом Канади в Україні

Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи відвідали лекцію Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні — Лариси Ґаладзи. Зустріч пройшла в онлайн-форматі на платформі Zoom. На зустрічі також були присутні студенти з інших факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова. Модерував захід кандидат політичних наук, доцент Володимир Дубовик.

Один у полі (не) воїн: про майбутнє конструктивної журналістики в Україні

Професія журналіста як об’ємна складна геометрична фігура: має багато аспектів, сторін та кутів… Це усвідомлюють студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи, тому займають активну позицію, стежать за трендами сучасної журналістики і у навчальний, і у вільний від занять час. Саме тому 13 квітня за сприяння керівництва та викладачів факультету вони долучилися до лекції «Конструктивна журналістика: як перестати писати тільки погані новини?», організатором якої стала Комісія з журналістської етики. Ключовим спікером був Віктор Пічугін, заступник головного редактора медіагрупи «Накипіло», голова Громадського телебачення Харкова

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний