Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Діалог: медіа-студії №18/19, 2014

завантажити діалог №18/19 dialog_18-19_2014

Медіа-публіцистика

 • Александров О. В. Масово-комунікаційні моделі “Листів до любезних земляків” Григорія Квітки-Основ’яненка {Communication Models of “Letters to Lubeznuh Zemliakiv” by Hrygoriy Kvitka-Osnovyanenko} 16-26
 • Валькова К. Г. “Типовий американець” очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова “Одноповерхова Америка”) {Soviet Writers perception of “Typical American” (on the Basis of the Travel Esseys “One-Level America” by I. Ilf and E. Petrov)} 27-37
 • Гусєва О. О. Різноманітність тематики нарисів першої третини ХІХ століття {The Variety of the Essays Themes in the First Third of the XIX Century} 38-50
 • Грисюк В. П. “Польові дослідження з українського сексу” О. Забужко у контексті рекламних соціально-комунікаційних технологій {O. Zabuzhko “Field Work in Ukrainian Sex” in the Social and Communication Advertising Technologies Context} 51-61
 • Джиджора Є. В. Служба на представлення святителя Миколая в Ільїній книзі: зауваги до символізації образа та авторської атрибуції {Hymn on the repose of Saint Nicholas in Ilyina Book: the Notes to the St. Nicholas Image Symbolization and the Author Attribution} 62-70
 • Дяченко О. В. Про основні засоби комічного у фейлетонах Гермоніуса (за матеріалами газети “Одеський листок” {The Means of Comic in Germonius’s Feuilletons (on the Basis of “Odessky Listok” Newspaper} 71-79
 • Коваленко А. Ф. Харизма В’ячеслава Чорновола як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики “Пульс української незалежності: Колонка редактора” {Viacheslav Chornovol’s Charisma as the Publicist Communication Factor (on the basis of collection “The pulse of Ukrainian Independence: the Editorial”} 80-91
 • Ковпак В. А. “Радіо “Свобода”: післявоєння інформаційно-комунікаційна стратегія {“Radio “Liberty”: Post-War Information and Communication Strategy} 92-107
 • Порпуліт О. О. Осмислення персуазивних особливостей публіцистики Івана Дзюби {Persuasion Strategies Comprehension of Ivan Dziuba’s Publicism} 108-118
 • Сіроткіна Г. А. Літературна проблематика у фейлетонах І. Ільфа та Є. Петрова {Literary Problems in I. Ilf and E. Petrov Feuilletons} 119-125
 • Філіпенко Є. С. Карикатура як креалізований текст (за матеріалами одеської газети “Червоний степ” {The Cartoon as Crealized Text (on the Basis of Odessa Newspaper “Rep Steppe”} 126-136
 • Яценко Г. В. Українська національна свідомість у контексті публіцистики Івана Франка {Ukrainian National Consciousness in the Light of Ivan Franko’s Journalism} 137-149

Медіа-комунікація

 • Андрєєва О. С. Дослідження спектру почуттів, викликаних шоковими елементами реклами {The Practical Study of Shock Effects of Advertising} 150-162
 • Бадюл Л. В. Протестний імідж як основа соціально-групової організації: теоретичні аспекти {A Protest Image as the Basis of Social Group Organization: Theoretical Aspects} 163-173
 • Березенко В. В. Структура науки про PR {The Structure of the Science of PR} 174-182
 • Зражевська Н. І. Підходи до аналізу енігматичних текстів {Approaches to Enigma Analysis of Media Texts} 183-195
 • Иванова Е. А. Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности {Media Literacy as Opportunities Corridor: from Media Safety to Social Activity} 196-207
 • Калинів А. Л. До проблеми контентних спроможностей соціальних медіа {The Problem of Content Impact of Social Media} 208-215
 • Кіца М. О. Медіаекологія – еконоосфера – екологія довкілля: синонімічність понять в умовах глобалізації {Mediaecology – Econoosphere – Ecology Environment: Synonymous in the Context of Globalization} 216-222
 • Коміна Т. О. Соціально-психологічні механізми комунікаційних технологій: з історії медіа-досліджень {The Social and Psychological Mechanisms of Communication Technologies: the History of Media Research} 223-231
 • Кондратюк М. Маніпулювання емоціями як спосіб впливу ЗМІ на аудиторію {Emotional Manipulation as the Way the Media Influence on the Audience} 232-240
 • Ломоносова К. С. Функціональна спрямованість текстів малої форми {The Main Functions of a Small Form Texts} 241-254
 • Порфімович О. Л. Технології візуального впливу (плакатистика) в контексті інформаційної війни {The Visual Impact Technologies (Posterism) in the Information War Context} 255-265
 • Ривліна В. М. Культурна складова сучасного медіапростору {The Cultural Component of Modern Media Sphere} 266-278
 • Смусь А. Г. Аналіз програмного контенту православних телеканалів {The Ortodox TV Channels Program Content Analysis} 279-287
 • Спрінсян В. Г. Документаційний менеджмент на підприємстві: особливості функціонування {Documentation Management in the Company: Features of Functioning} 288-293
 • Стеблина Н. О. Друга світова війна як міф сучасного російського спічрайтингу (на матеріалі промов перших осіб Російської Федерації на Красній площі {The Myth about The Second World War in Modern Russian Speechwriting (on the basis of the Presidents’ speeches on the Red Square)} 294-304
 • Хітрова Т. В. Соціальні спільноти як простір формування групової пам’яті: новітні ефекти комунікації {Social Communities as the Sphere for Group Memory Forming: the Latest Communication Effects} 305-314
 • Шевченко О. В. Актуальні проблеми документної лінгвістики галузевого документознавства (на прикладі розгляду торговельної документації {The Actual Problems of Documental Linguistic in the Industry Documentation (on the Basis of Trade Documentation Review} 315-323
 • Шилова В. В. Комунікаційні технології в системі соціального інжинірингу {Communication Technologies in the Sphere of Social Engineering} 324-340

Медіа-журналістика

 • Бондар С. О. Етимологія, еволюція, зловживання та інфляція КСПМ “криза” в медіадискурсі {Etymology, Evolution, Misuse and Inflation of the Keyword of the Stream Moment “Crisis” in the Media Discourse} 341-349
 • Брошкова С. Л., Берестеннікова О. М. Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України {Greening as the Key Prerequisite of the Constant Ukrainian Transport Sector Development} 350-354
 • Брошкова С. Л. Економіко-екологічна оцінка впливу дампінгу на стан морського середовища {Economic and Environmental Evaluation of Dumping Influence the Marine Environment Condition} 355-363
 • Горецька С. Д. Висвітлення проблеми наркоманії в українських мас-медіа {The Drug Addiction Coverage in Ukrainian Mass Media} 364-373
 • Мадей А. С. Тема охорони історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій {The Preservation of Historical and Cultural Heritage in the Context of Social Communications} 374-382
 • Маркова Г. Е. Ореол “аморальності” та ефект “забороненого плоду” як складові концепції часопису для чоловіків {“Immorality” Aureole and the “Forbidden Fruit” Effect as Constituents of Men’s Edition} 383-391
 • Михайлюта О. О. Історія карикатури в українській пресі {History of Cartoon in Ukrainian Press} 392-400
 • Мітчук О. А. Ліберальна журналістика в структурі гуманітарно-політичної парадигми {Liberal Journalism in Humanitarian and Political Paradigm Structure} 401-406
 • Монич Л. М. Тенденції та перспективи існування інформаційних та аналітичних жанрів в літературно-художніх журналах (на прикладі журналів “Всесвіт” та “Дніпро” {Existence of Information and Analytical Genres in Literary and Art Magazines: Tendencies and Prospects} 407-416
 • Подашевська Т. Л. Соціально-політичні технології у ЗМІ {Socio-Political Technologies in Mass-Media} 417-425
 • Подобна Є. В. Медичні часописи полтавської губeрнії (1892-1917 рр.) {Poltava Region Medical Press (1892-1917)} 426-433
 • Полумисна О. О. Прецедентні феномени в публікаціях інтернет-видання “Українська правда” {The Phenomenon of Precedence in media-texts of internet-publisher “Ukraiinska Pravda”} 434-441

Медіа-редагування

 • Бессараб А. О. Проект “Світова столиця книги” як комунікаційний феномен {The Project “World Book Capital” as Communication Phenomenon} 442-458
 • Дудченко Л. М. Типологічний аналіз ділових видань “Financial Тimes” (“Фінансові часи”, Велика Британія) та “Деловая неделя-FT” (Україна) {The Typological Analisys of the Business Newspaper «Financial Times» (Great Britain) and the Ukrainian Newspaper «Delovaya Nedelya-FT» (Ukraine)} 459-467
 • Іваницька Б. В. Роль ЗМІ Галичини міжвоєнного періоду в удосконаленні селянського землевпорядкування: продовження традицій і новаторство (на прикладі фахово-господарських періодичних видань та репертуару книжкової продукції) {Galicia Periodicals’ Role in Improvement of Peasant Land Management in the Interwar Period: Continuation of Tradition and Innovation (on the Basis of Professional-Commercial Periodicals and Books Repertoire)} 468-479
 • Козиряцька С. А. Спеціалізовані видання з медицини як складова веб-каталогів медичних сайтів {Specialized Medical Editions as Medical Sites Web-Catalogues Component} 480-491
 • Миколаєнко А. Ю. “Смолоскип” як осередок самореалізації сучасної творчої молоді {“Smoloskyp” as a Center that Supports Modern Creative Youth} 492-502
 • Мудра І. М. Статут редакції – фундамент незалежності ЗМІ {Editorial Statute as the Basis of Media Independence} 503-509
  Савчин Ю. О. Особливості рубрикації та структури сатирично-гумористичного журналу “Будяк” (1921-1923 рр.) {Satirical and Humor Magazine “Budiak” Sections and Structures} 510-516
Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний

Студентські газети – результат колективної роботи майбутніх журналістів

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи викладають дисципліну, що направлена на відточення студентами практичних навичок володіння словом, – журналістську майстерність. На цих заняттях студенти

Осінь по-карпатськи

Карпати – багата культурна історія, збирання ягід та грибів, катання на лижах і сноуборді, риболовля, купання в гірських річках і просто естетична насолода краєвидами. Ми