Діалог: медіа-студії №18/19, 2014

завантажити діалог №18/19 dialog_18-19_2014

Медіа-публіцистика

 • Александров О. В. Масово-комунікаційні моделі “Листів до любезних земляків” Григорія Квітки-Основ’яненка {Communication Models of “Letters to Lubeznuh Zemliakiv” by Hrygoriy Kvitka-Osnovyanenko} 16-26
 • Валькова К. Г. “Типовий американець” очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова “Одноповерхова Америка”) {Soviet Writers perception of “Typical American” (on the Basis of the Travel Esseys “One-Level America” by I. Ilf and E. Petrov)} 27-37
 • Гусєва О. О. Різноманітність тематики нарисів першої третини ХІХ століття {The Variety of the Essays Themes in the First Third of the XIX Century} 38-50
 • Грисюк В. П. “Польові дослідження з українського сексу” О. Забужко у контексті рекламних соціально-комунікаційних технологій {O. Zabuzhko “Field Work in Ukrainian Sex” in the Social and Communication Advertising Technologies Context} 51-61
 • Джиджора Є. В. Служба на представлення святителя Миколая в Ільїній книзі: зауваги до символізації образа та авторської атрибуції {Hymn on the repose of Saint Nicholas in Ilyina Book: the Notes to the St. Nicholas Image Symbolization and the Author Attribution} 62-70
 • Дяченко О. В. Про основні засоби комічного у фейлетонах Гермоніуса (за матеріалами газети “Одеський листок” {The Means of Comic in Germonius’s Feuilletons (on the Basis of “Odessky Listok” Newspaper} 71-79
 • Коваленко А. Ф. Харизма В’ячеслава Чорновола як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики “Пульс української незалежності: Колонка редактора” {Viacheslav Chornovol’s Charisma as the Publicist Communication Factor (on the basis of collection “The pulse of Ukrainian Independence: the Editorial”} 80-91
 • Ковпак В. А. “Радіо “Свобода”: післявоєння інформаційно-комунікаційна стратегія {“Radio “Liberty”: Post-War Information and Communication Strategy} 92-107
 • Порпуліт О. О. Осмислення персуазивних особливостей публіцистики Івана Дзюби {Persuasion Strategies Comprehension of Ivan Dziuba’s Publicism} 108-118
 • Сіроткіна Г. А. Літературна проблематика у фейлетонах І. Ільфа та Є. Петрова {Literary Problems in I. Ilf and E. Petrov Feuilletons} 119-125
 • Філіпенко Є. С. Карикатура як креалізований текст (за матеріалами одеської газети “Червоний степ” {The Cartoon as Crealized Text (on the Basis of Odessa Newspaper “Rep Steppe”} 126-136
 • Яценко Г. В. Українська національна свідомість у контексті публіцистики Івана Франка {Ukrainian National Consciousness in the Light of Ivan Franko’s Journalism} 137-149

Медіа-комунікація

 • Андрєєва О. С. Дослідження спектру почуттів, викликаних шоковими елементами реклами {The Practical Study of Shock Effects of Advertising} 150-162
 • Бадюл Л. В. Протестний імідж як основа соціально-групової організації: теоретичні аспекти {A Protest Image as the Basis of Social Group Organization: Theoretical Aspects} 163-173
 • Березенко В. В. Структура науки про PR {The Structure of the Science of PR} 174-182
 • Зражевська Н. І. Підходи до аналізу енігматичних текстів {Approaches to Enigma Analysis of Media Texts} 183-195
 • Иванова Е. А. Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности {Media Literacy as Opportunities Corridor: from Media Safety to Social Activity} 196-207
 • Калинів А. Л. До проблеми контентних спроможностей соціальних медіа {The Problem of Content Impact of Social Media} 208-215
 • Кіца М. О. Медіаекологія – еконоосфера – екологія довкілля: синонімічність понять в умовах глобалізації {Mediaecology – Econoosphere – Ecology Environment: Synonymous in the Context of Globalization} 216-222
 • Коміна Т. О. Соціально-психологічні механізми комунікаційних технологій: з історії медіа-досліджень {The Social and Psychological Mechanisms of Communication Technologies: the History of Media Research} 223-231
 • Кондратюк М. Маніпулювання емоціями як спосіб впливу ЗМІ на аудиторію {Emotional Manipulation as the Way the Media Influence on the Audience} 232-240
 • Ломоносова К. С. Функціональна спрямованість текстів малої форми {The Main Functions of a Small Form Texts} 241-254
 • Порфімович О. Л. Технології візуального впливу (плакатистика) в контексті інформаційної війни {The Visual Impact Technologies (Posterism) in the Information War Context} 255-265
 • Ривліна В. М. Культурна складова сучасного медіапростору {The Cultural Component of Modern Media Sphere} 266-278
 • Смусь А. Г. Аналіз програмного контенту православних телеканалів {The Ortodox TV Channels Program Content Analysis} 279-287
 • Спрінсян В. Г. Документаційний менеджмент на підприємстві: особливості функціонування {Documentation Management in the Company: Features of Functioning} 288-293
 • Стеблина Н. О. Друга світова війна як міф сучасного російського спічрайтингу (на матеріалі промов перших осіб Російської Федерації на Красній площі {The Myth about The Second World War in Modern Russian Speechwriting (on the basis of the Presidents’ speeches on the Red Square)} 294-304
 • Хітрова Т. В. Соціальні спільноти як простір формування групової пам’яті: новітні ефекти комунікації {Social Communities as the Sphere for Group Memory Forming: the Latest Communication Effects} 305-314
 • Шевченко О. В. Актуальні проблеми документної лінгвістики галузевого документознавства (на прикладі розгляду торговельної документації {The Actual Problems of Documental Linguistic in the Industry Documentation (on the Basis of Trade Documentation Review} 315-323
 • Шилова В. В. Комунікаційні технології в системі соціального інжинірингу {Communication Technologies in the Sphere of Social Engineering} 324-340

Медіа-журналістика

 • Бондар С. О. Етимологія, еволюція, зловживання та інфляція КСПМ “криза” в медіадискурсі {Etymology, Evolution, Misuse and Inflation of the Keyword of the Stream Moment “Crisis” in the Media Discourse} 341-349
 • Брошкова С. Л., Берестеннікова О. М. Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України {Greening as the Key Prerequisite of the Constant Ukrainian Transport Sector Development} 350-354
 • Брошкова С. Л. Економіко-екологічна оцінка впливу дампінгу на стан морського середовища {Economic and Environmental Evaluation of Dumping Influence the Marine Environment Condition} 355-363
 • Горецька С. Д. Висвітлення проблеми наркоманії в українських мас-медіа {The Drug Addiction Coverage in Ukrainian Mass Media} 364-373
 • Мадей А. С. Тема охорони історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій {The Preservation of Historical and Cultural Heritage in the Context of Social Communications} 374-382
 • Маркова Г. Е. Ореол “аморальності” та ефект “забороненого плоду” як складові концепції часопису для чоловіків {“Immorality” Aureole and the “Forbidden Fruit” Effect as Constituents of Men’s Edition} 383-391
 • Михайлюта О. О. Історія карикатури в українській пресі {History of Cartoon in Ukrainian Press} 392-400
 • Мітчук О. А. Ліберальна журналістика в структурі гуманітарно-політичної парадигми {Liberal Journalism in Humanitarian and Political Paradigm Structure} 401-406
 • Монич Л. М. Тенденції та перспективи існування інформаційних та аналітичних жанрів в літературно-художніх журналах (на прикладі журналів “Всесвіт” та “Дніпро” {Existence of Information and Analytical Genres in Literary and Art Magazines: Tendencies and Prospects} 407-416
 • Подашевська Т. Л. Соціально-політичні технології у ЗМІ {Socio-Political Technologies in Mass-Media} 417-425
 • Подобна Є. В. Медичні часописи полтавської губeрнії (1892-1917 рр.) {Poltava Region Medical Press (1892-1917)} 426-433
 • Полумисна О. О. Прецедентні феномени в публікаціях інтернет-видання “Українська правда” {The Phenomenon of Precedence in media-texts of internet-publisher “Ukraiinska Pravda”} 434-441

Медіа-редагування

 • Бессараб А. О. Проект “Світова столиця книги” як комунікаційний феномен {The Project “World Book Capital” as Communication Phenomenon} 442-458
 • Дудченко Л. М. Типологічний аналіз ділових видань “Financial Тimes” (“Фінансові часи”, Велика Британія) та “Деловая неделя-FT” (Україна) {The Typological Analisys of the Business Newspaper «Financial Times» (Great Britain) and the Ukrainian Newspaper «Delovaya Nedelya-FT» (Ukraine)} 459-467
 • Іваницька Б. В. Роль ЗМІ Галичини міжвоєнного періоду в удосконаленні селянського землевпорядкування: продовження традицій і новаторство (на прикладі фахово-господарських періодичних видань та репертуару книжкової продукції) {Galicia Periodicals’ Role in Improvement of Peasant Land Management in the Interwar Period: Continuation of Tradition and Innovation (on the Basis of Professional-Commercial Periodicals and Books Repertoire)} 468-479
 • Козиряцька С. А. Спеціалізовані видання з медицини як складова веб-каталогів медичних сайтів {Specialized Medical Editions as Medical Sites Web-Catalogues Component} 480-491
 • Миколаєнко А. Ю. “Смолоскип” як осередок самореалізації сучасної творчої молоді {“Smoloskyp” as a Center that Supports Modern Creative Youth} 492-502
 • Мудра І. М. Статут редакції – фундамент незалежності ЗМІ {Editorial Statute as the Basis of Media Independence} 503-509
  Савчин Ю. О. Особливості рубрикації та структури сатирично-гумористичного журналу “Будяк” (1921-1923 рр.) {Satirical and Humor Magazine “Budiak” Sections and Structures} 510-516

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram