Ірина Володимирівна Сидун

завідувач кафедри періодичної преси та медіаредагування, кандидат історичних наук, доцент

Освіта:

2005 р. – закінчила історичний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова спеціальність історія, кваліфікація магістр історії;

2008 р. – закінчила аспірантуру по кафедрі нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 всесвітня історія на тему «Політичний та економічний розвиток Сполучених Штатів Америки другої половини ХІХ ст. в оцінці періодичної преси Російської імперії (за матеріалами Херсонської та Бессарабської губерній)»;

з 1 вересня 2012 р. – працює на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи.

Курси:

«Історія української та зарубіжної журналістики», «Історія української та зарубіжної видавничої справи», «Теорія та історія документаційно-інформаційних наук», «Історія української культури», «Історія соціальних комунікацій».

Наукові інтереси:

Дослідження актуальних проблем регіональної історії видавничої справи та журналістики ХІХ – початку ХХ ст. Механізми висвітлення інформації на сторінках регіональної преси, зокрема м. Одеси. Еволюція розвитку регіональних видань. Діяльність одеських видавництв зазначеного періоду.

Наукові публікації:

наукові статті, тези:

 1. Сидун І. В. Проникнення американського капіталу в промисловість українських земель Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Сидун // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : статті та матеріали. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – Вип. 2. – С. 153-157.
 2. Сидун І. В. Позиція європейських держав щодо громадянської війни в США (за матеріалами «Одеського вісника») / І. В. Сидун // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия : сб. науч. статей. – Одесса, 2008. – С. 50-55.
 3. Сидун І. В. Українське сприйняття реалій США (за матеріалами південноукраїнської преси другої половини ХІХ ст.) / І. В. Сидун // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ВМВ, 2007. – С. 334-337.
 4. Сидун І. В. Північне Причорномор’я в хлібній торгівлі Росії та США в другій половині ХІХ ст. на матеріалі одеської преси / І. В. Сидун // Причорноморський регіон у контексті європейської політики : матеріали міжнар. конф. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2008. – С. 150-157.
 5. Сидун І. В. Сприйняття образу США українським суспільством південного регіону Російської імперії ХІХ ст. / І.В. Сидун // Українознавчий альманах. – К., 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 154-157.
 6. Сидун І. В. Зовнішня політика США щодо Російської імперії в другій половині ХІХ ст. за матеріалами російської публіцистики / І.В. Сидун // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології : матеріали міжнар. конф. – Одеса, 2010. – С. 181-184.
 7. Сидун І. В. Діяльність консулів США в Одесі в другій половині ХІХ ст. / І.В. Сидун // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 141.
 8. Сидун І. В. Основні надбання вітчизняного документознавства в розробці теорії документальних комунікацій // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 березня 2015 р. / під заг. ред.: В.Г. Спрінсяна. – Одеса : OFFSETiK, 2015. – С. 13 – 18.
 9. Сидун І. В. Оцінка особливостей політичного устрою США періодичною пресою південного регіону Російської імперії другої половини ХІХ ст. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Карабіна, 2016. – С. 90-91.

наукові статті у фахових виданнях України:

  1. Сидун І. В. „Новий світ” США та Канади у сприйнятті українських письменників другої половини ХІХ століття / І. В. Сидун // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – Вип. 16. – С. 139-148.
  2. Сидун І. В. Із історії американо-українських культурних зв’язків другої половини ХІХ ст.: американський трагік Айра Олдрідж в Одесі / І. В. Сидун // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2006. – №7 (27). – С. 169-176.
  3. Сидун І. В. Українська інтелігенція про США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Сидун // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Серія: Історія. – Одеса : Астропринт, 2007. – Вип. 9. – С. 312-319.
  4. Сидун І. В. Одеська преса про початок громадянської війни в США / І. В. Сидун // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Одеса, 2007. – №4 (121). – С. 55-59.
  5. Сидун І. В. Вбивство Авраама Лінкольна у висвітленні одеської та київської преси / І.В. Сидун // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С. 220-225.
  6. Сидун І. В. Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 15 / Гол. ред. О.В. Александров. – Одеса, 2012. – С. 317-325.
  7. Сидун І. В. Участь південноросійської періодичної преси в репрезентації технічних досягнень Сполучених Штатів другої половини ХІХ століття // Записки історичного факультету. – Вип. 23. – Одеса, 2012. – С. 304-314.
  8. Сидун І. В. Провінційна преса півдня Російської імперії про соціальні питання Сполучених Штатів Америки періоду Реконструкції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2013. – №10 (189). – С. 186-192.
  9. Сидун І. В. Одеська та центральноросійська преса щодо проблем рабства в США під час громадянської війни – діалог культур другої половини 19 століття // Діалог. – 2013. – № 17. – С.166-176.
 1. Сидун І. В. Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Одеса, 2016. – C. 49-58.
 2. Сидун І. В. Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) // Американська історія та політика : науковий журнал. – № 1. – Київ, 2016. – С. 141 – 145.

Навчально-методичні розробки:

1. Сидун І. В. Документознавство та архівознавство : Методичні вказівки для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика». – Одеса, 2015. – 28 с.

Контакти:

sydun_iryna@ ukr.net

https://www.facebook.com/irina.sydun

Години для консультацій: четвер 11.00 – 14.00