Катерина Геннадіївна Валькова

Старший викладач кафедри періодичної преси та медіаредагування, кандидат наук із соціальних комунікацій
Освіта:
2010 р. – закінчила філологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, спеціальність журналістика, кваліфікація магістр журналістики
2014 р. – закінчила аспірантуру по кафедрі журналістики факультету журналістики, реклами та видавничої справи
2017 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 27.00.04 теорія та історія журналістики на тему Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка»
З 1 січня 2011 року – працює на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи
Курси:
Журналістська майстерність, Журналістський Фах, Історія української та зарубіжної публіцистики
Наукові інтереси:
Дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних подорожніх нарисів

Статті в наукових фахових виданнях України:

Валькова Е. Образ США в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2013. Вип. 16. С. 171–183.
Валькова Е. Американский характер и культура питания глазами советских публицистов (на материале путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка»). Вч. зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Сімферополь, 2013. Т. 26 (65), № 1. С. 171–183.
Валькова Е. Коммуникативные особенности американской рекламы 30-х годов в восприятии советских публицистов (по материалам путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка»). Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2013. Вип. 17. С. 62–81.
Валькова К. Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноэтажная Америка». Наук. зап. Ін-ту журналістики : наук. зб. Київ, 2013. Т. 53, жовт.–груд. С. 376–380.
Валькова К. Г. Пропагандистський складник у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка». Наук. зап. Ін-ту журналістики : наук. зб. Київ, 2014. Т. 54, січ.–берез. С. 156–162.
Валькова К. «Типовий американець» очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка»). Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 18–19. С. 27–37.
Валькова К. Г. Етологічний жанровий зміст в «Одноповерховій Америці» І. Ільфа та Є. Петрова. Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. Одеса, 2015. Вип. 20. С. 88–106.
Валькова К. Г. Масово-комунікаційні функції шляху в «Одноповерховій Америці» І. Ільфа та Є. Петрова. Образ : наук. журн. Суми ; Київ, 2016. Вип. 1 (19). С. 12–27.
Валькова К. Г. «Одноповерхова Америка» Іллі Ільфа і Євгена Петрова: рецепція пересічних радянських читачів. Обрії друкарства: науковий журнал / Гол. ред. О. В. Тріщук. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – Вип 1 (6), с. 58-68
Валькова К. Г. Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка». Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Журналістика. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. – Вип (43), с. 10-15.

Статті в іноземних виданнях:

Валькова К. Г. Жанровий зміст нарисів про гіч-гайкерів у книзі І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка». Spheres of culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin, 2015. Vol. 12. Р. 442–448.
Валькова К. Г. Масове голлівудське кіно очима Іллі Ільфа та Євгенія Петрова. Spheres of culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin, 2016. Vol. 14. С. 456–465.

Статті в наукових виданнях України:
Валькова К. Г. Маршрут у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка». Медіа-простір : зб. наук. ст. із соц. комунікацій. Тернопіль, 2015. Вип. 8. С. 70–76.

Матеріали конференцій:
Валькова К. Г. Художні засоби створення портрету в «Одноповерховій Америці» Іллі Ільфа та Євгена Петрова. 4-ті Міждисциплінар. гуманітар. читання : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовт. 2015 р.). Київ, 2015. С. 54–56.
Валькова К. Г. Комунікаційні цілі авторів у книзі подорожніх нарисів І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка». Актуальні проблеми філології и журналістики : 2-га Міждунар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (Ужгород, 21–22 квіт. 2016 р.). Ужгород, 2016. С. 357–359. (Студії з філології та журналістики ; вип. 4).
Валькова К. Функції художньої образності в книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка». Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 12-13 верес. 2016 р.). Херсон, 2016. С. 10–13.

Контакти:
katevalkova@ukr.net
https://www.facebook.com/katevalkova
Години для консультацій:
Четвер 11.00 – 12.30