Ліберальна інформаційна культура в структурі гуманітарно-політичної парадигми

Мітчук О. А.

Досліджується ліберальна інформаційна культура в структурі гуманітарно-політичної парадигми, градація якої полягає в тому, що при аналізі інформаційної культури вона не може обмежувати нас вивченням загально-історичних чинників розвитку феномену інформаційної культури, вона спонукає врахувати специфічні особливості досліджуваного явища у контексті розвитку величезної кількості чинників, які впливають на його розвій у інформаційному суспільстві

ключові слова: ліберальна інформаційна культура, комунікація, текст, контент, повідомлення, сприйняття інформації

Митчук О. А. Либеральная информационная культура в структуре гуманитарно-политической парадигмы

Исследуется либеральная информационная культура в структуре гуманитарно-политической парадигмы, градация которой заключается в том, что при анализе информационной культуры она не может ограничивать нас изучением общеисторических факторов развития феномена информационной культуры, она побуждает учесть специфические особенности изучаемого явления в контексте развития огромного количества факторов, которые влияют на его расцвет в информационном обществе

ключевые слова: либеральна информационная культура, коммуникация, текст, контент, сообщения, восприятие информации

Mitchuk O. A. Liberal Information Culture in the Structure of Humanitarian-Political Paradigm

This article deals with investigation of the liberal information culture in the structure of humanitarian-political paradigm. Its gradation is in that it cannot limit us with studying of the universal historical factors of the phenomenon of information culture development. It incites to take into account the significant peculiarities of the investigated phenomenon in the context of development of a number of factors which influence on its development in information society.

key words: liberal information culture, communication, text, content, message, information perceiving

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram