Основні масово-комунікаційні моделі фейлетоністики газети “Червоний степ”

Філіпенко Є. С.

У статті досліджуються основні типи масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик «Маленький фейлетон» та «Селянський фейлетон» газети «Червоний степ» протягом 1924-1929 рр. Розкривається механізм здійснення впливу на аудиторію через апелювання до базових ментальних платформ та відтворення на їхній основі потрібних змістових модулів, оцінюється ефект такого синтезу

ключові слова: масово-комунікаційна модель, фейлетон, ментальна платформа, змістовий модуль, картина світу

Филиппенко Е. С. Основные массово-коммуникационные модели фельетонистики газеты «Красная степь»

В статье исследуются основные типы массово-коммуникационных моделей, которые использовались в материалах рубрик «Маленький фельетон» и «Сельский фельетон» газеты «Красная степь», выходившей на протяжении 1924-1929 гг. Раскрывается механизм влияния на аудиторию через апеллирование к базовым ментальным платформам и воспроизведение на их основе нужных смысловых модулей, оценивается эффект такого синтеза

ключевые слова: массово-коммуникационная модель, фельетон, ментальная платформа, смысловой модуль, картина мира

Filipenko E. S. Basic Types of Mass-Communication in the Newspaper “Red Steppe” Feuilletons

The article investigates basic types of mass-communication models, used in the materials of rubrics «Little feuilleton» and «Country feuilleton» (according to the newspaper «Red steppe» which was published during 1924–1929). The mechanism of influence on the audience is revealed, where necessary semantic modules are reproduced on basic mental platforms. The effect of such synthesis is measured

key words: mass-communication model, feuilleton, mental platform, semantic module, picture of the world

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram