Особливості досліджень комунікаційних технологій сучасними медіадослідниками

Коміна Т. О.

У статті проаналізовано особливості дослідження комунікаційних технологій сучасними вітчизняними та зарубіжними науковцями, здійснено спробу віднайти базис їхніх територій в історії медіа досліджень, структуровано теорії у три смислові блоки – «консервативний», «критичний» та «інструменталістський»

ключові слова: комунікація, комунікаційні технології, соціальні комунікації, мас-медіа, медіадослідження

Комина Т. А. Особенности исследований коммуникационных технологий современными медиаисследователями

В статье проанализированы особенности исследования коммуникационных технологий современными отечественными и зарубежными учеными, предпринята попутка найти базис их теорий в истории медиаисследований, структурированы теории в три смысловых блока – «консервативный», «критический, и «инструменталистский»

ключевые слова: коммуникация, коммуникационные технологи, социальные коммуникации, масс-медиа, медиаисследования

Komina T. O. The Features of Communication Technologies Researching by Modern Researchers

In this article domestic and foreign scientists analyzed the features of researching of communication technologies, made a try to find the basis of its theory in a history of media research, structured theory in three conceptual blocks: «conservative», «critical» and «instrumentalist»

key words: communication, communication technology, social communication, mass media, media research

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram