Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

«Пресрелізм» у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа

Наталія Стеблина

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
email: steblyna@onu.edu.ua

У статті вивчається вплив матеріалів, провідним джерелом для яких був прес-реліз, на читачів (опитано 118 респондентів). Встановлено, що основний вплив пресрелізму не в тому, що читачі запозичують фрейми, наявні у прес-релізі, а у спрямуванні уваги на тих, хто з точки зору автора цього прес-релізу, має бути важливим під час ухвалення рішення. Формування позиції читачів залежить від того, чи подається журналістом бекграунд (зокрема інші позиції щодо того, що сталося). Читаючи якісний матеріал із залученням великої кількості джерел, аудиторія стає більш схильною до того, аби сприймати проблему в ракурсі потреб громадянського суспільства. Aудиторія, у переважній більшості випадків, вважає достатньою інформацію, яку знаходить у тексті (навіть якщо прес-реліз – єдине джерело інформації у публікаціях), відповідно рішення читач ухвалює на основі саме тієї інформації, яку він знайде в газетному тексті.
Ключові слова: пресрелізм, контекст і сприйняття журналістського матеріалу, фреймінг, теорія порядку денного, журналістські стандарти, бекграунд

Література
1. Druckman J. N. Using Credible Advice to Overcome Framing Effects // The Journal of Law, Economics, & Organisation. – 2001. – № 17 (1). – С. 62-82.
2. Lee S. T., Basnyat I. From Press Release to News: Mapping the Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic // Health Communication. – 2013. – № 28. – C. 119-132.
3. McCombs M. E., Donald L. S. The Agenda-Setting Function of Mass Media. – The Public Opinion Quaterly. – 1972. – Вип. 36. – №2. – С. 176-187.
4. Вайшенберг З. Новинна журналістика: навчальний посібник / за загал. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2011. – 262 с.
5. Василик Л. Провладність та опозиційність… А стандарти ті ж! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/provladnist_ta_opozitsiynist_a_standarti_ti_zh/
6. Дейвіс Н. Новини пласкої землі / Н. Дейвіс. – К. : Темпора, 2011.
7. Єременко С. Прес-релізи та Фейсбук — основні джерела інформації регіональної журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/presrelizi_ta_feysbuk_osnovni_dzherela_informatsii_regionalnoi_zhurnalistiki/
8. Калинина А. Поездки над пропастью [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odessa-life.od.ua/article/6666-Poezdki-nad-propastyu-kogda-otremontiruyut-ili-zamenyat-tysyachu-opasnyh-liftov-v-Odesse
9. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Річард Крейг. – K. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.
10. Новожилова І. Житомирські медіа: про стандарт достовірності та місцеву комунікацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/zhitomirski_media_pro_standart_dostovirnosti_ta_mistsevu_komunikatsiyu/
11. Онькова В. «Трагедия в лифте» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/35343.php)
12. Подробности трагедии в Одессе: 3-летний ребенок погиб в шахте лифта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-tragedii-v-odesse-3-letniy-rebenok-pogib-v-shahte-lifta-703609.html
13. Стеблина Н. Пресрелізм у мережевих виданнях, або Як журналісти допомагають владі виховувати слухняних громадян // Мас-медіа. Демократія. Інформаційна війна. – Науково-практичне видання. – К. : СПД Матвієнко, 2014. – С. 43-52.
14. Флах К. Г. Влада і злиденність преси / Ред.-упор. В. Ф. Іванов; Переклад В. Климченка — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 186 с.
15. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 207 с.
16. Ярова А. Дайджести як головний формат регіональної журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/daydzhesti_yak_golovniy_format_regionalnoi_zhurnalistiki/«Прессрелизм» в местной прессе: контекст журналистского материала и особенности восприятия сообщений одесских медиа
Наталия Стеблина
кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В статье изучается влияние на читателей материалов, ведущим источником для которых стал пресс-релиз, для этого путем опроса 118 респондентов установлено, що такие материалы определяют то, кого читатели считают главными героями новостей. Так что основное влияние прессрелизма не в том, что читатели используют фреймы, которые присутствуют в пресс-релизе, а в направлении внимания на тех, кто с точки зрения автора этого пресс-релиза, должен быть важным во время принятия решения. Формирование позиции читателей зависит от того, подается ли журналистом бекграунд (прежде всего, другие позиции по поводу того, что случилось). Читая качественный материал с использованием большого количества источников, аудитория становится более склонной к тому, чтобы воспринимать проблему в ракурсе потребностей гражданского общества. Также, исходя из результатов исследования, определено, что аудитория в большинстве случаев считает достаточной информацию, которую находит в тексте (даже если пресс-релиз – единственный источник информации публикации), соответственно решение читатель принимает на основании той информации, которую он находит в газетном тексте, не занимаясь поиском дополнительных источников.
Ключевые слова: прессрелизм, контекст и восприятие журналистского материала, фрейминг, теория повестки дня, журналистские стандарты, бекраунд.


«Pressreleasm» in the local press: journalistic material context and features of Odessa media messages perception
Nataliia Steblyna
PhD in Social Communications, assistant professor at advertisement and PR chair
Odessa I. I. Mechnikov University
Publications with the only press-release as a source are the main problem of the local press, it concerns not only internet-media, but print media as well, despite journalists of weekly papers have enough time for their own information search and gathering (M. Haler). The reasons of so called “pressreleasm”, a number of publications, which reprint press-releases are in the center of scientists’attention, however, there is lack of research about such publications perception. Such materials influence at audience is studied in the article, for this aim 118 respondents were interviewed. The specifics of publications, which contained “pressreleasm”, and publications with wider context (with bigger number of sources) was discovered. It was figured out that materials with “pressreleasm” influence news heroes detection, so responsibility decision is made within this circle. So the main effect of “pressreleasm” is not in framing, there was no connection between frames, used in a press-release, and responsibility perception, but attention direction to those figures who from press-release author’s point of view must be important during decision-making. So readers’ position forming depends on background presence in journalistic material (primarily commentaries of other important sources). Having read a qualitative publication (with sufficient number of sources), audience more likely perceives a covered problem in the context of civic society needs. Journalists’ public also considers information published in the article adequate and usually doesn’t need details (even if a standard of completeness was ignored by an author), relatively decision-making is set on the basis of that information which was published in the newspaper text. Also the audience does not demonstrate critical attitude towards professional standards violations by journalists. The standard of facts and comments separation is recognized better, the standard of completeness is not in the center of readers’ attention. As a result connection between theories of agenda setting and framing was found. According to the first theory readers consider heroes mentioned in journalists’ texts as significant. And frames, used by those heroes would be more powerful if there were lack of the context in the journalists’ text.
Key words: “pressreleasm”, context and journalistic material perception, framing, agenda setting theory, peofessional standards of journalism, background.

References
Druckman, J. N. (2001). Using Credible Advice to Overcome Framing Effects. The Journal of Law, Economics, & Organisation, 17 (1), 62-82.
Lee, S. T., & Basnyat, I. (2013). From Press Release to News: Mapping the Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic. Health Communication, 28, 119-132.
McCombs, M. E., & Donald, L. S. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quaterly, 36 (2), 176-187.
Vaishenberg, Z. (2011) Novynna jyrnalistyka: navchalnyi posibnyk [News journalism: Tutorial]. (V. Ivanov Ed.). Kyiv: Academy of Ukrainian press, 262 .
Vasylyk, L. (2015) Provladnist ta opozytsiinist… A standarty g! [Pro-government and oppositing… But what about standards!] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/provladnist_ta_opozitsiynist_a_standarti_ti_zh/ [In Ukrainian].
Davies, N. (2011) Novyny plaskoi zemli [Flat Earth News], Kyiv: Tempora. [In Ukrainian].
Yeremenko, S. (2016). Pres-relisy ta Facebook – osnovni djerela informatsii regionalnoi jurnalistyky [Press-releases and Facebook are prominent sources for regional journalism]. Mediasapiens. Retrieved from http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/presrelizi_ta_feysbuk_osnovni_dzherela_informatsii_regionalnoi_zhurnalistiki/ [In Ukrainian].
Kalinina, A. (2016, April, 7) Poezdki nad propastiu [Trips under gulf]. Odesskaya jizn. Retrieved from http://odessa-life.od.ua/article/6666-Poezdki-nad-propastyu-kogda-otremontiruyut-ili-zamenyat-tysyachu-opasnyh-liftov-v-Odesse. [In Russian].
Creig, R. (2007). Internet-jurnalistuka: robota jurnalistiv ta vudavtsiv u novuh media [Internet-Journalism: the Work of Journalists and Editors in New Media]. Kyiv: Vudavnuchi dim Kuevo-Mohilyanska academia. [In Ukrainian].
Novogylova, I. (2015). Gitomyrski media: pro standart dostovirnosti ta mistsevu komynikatsiu [Gytomyr media: reliability standard and local communication] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/zhitomirski_media_pro_standart_dostovirnosti_ta_mistsevu_komunikatsiyu/
Onkova, V. (2016, March, 31). Tragedia v lifte [Tragedy in the elevator]. Vechernia Odessa. Retrieved from: http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/35343.php. [In Russian].
Podrobnosti tragedii v Odesse: 3-letnij rebenok pogib v shahte lifta [Details about tragedy in Odessa: 3 years old child died in lift shaft]. (2016, March, 29). Segodnya. Retrieved from: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-tragedii-v-odesse-3-letniy-rebenok-pogib-v-shahte-lifta-703609.html [In Russian].
Steblyna, N. (2014). Presrelizm u mistsevych vydanniah, abo jak jurnalisty dopomagaut vladi vyhovuvaty sluhnianyh hromadian [Pressrealism in local press. How do journalists help to the local authorities to educate obedient citizens]. Mas-media. Demokratia. Informatsiina vijna [Mass-Media. Democracy. Informational war] (pp. 43-52). Kyiv: CPD Matvienko. [In Ukrainian].
Flach, K.-H. (2015). Vlada I zlydennist presy [The power and the misery of the press]. (V. F. Ivanov Ed.). Kyiv: Academy of Ukrainian press, Center of Free Press. [In Ukrainian].
Strohmeier, G. (2008) Politics and mass-media. Kyiv: Publishing house Kyiv Mohyla Academy. [In Ukrainian].
Yarova A. (2016) Daidjesty yak holovnyi format regionalnoi jurnalistyky [Digests as the main format of the regional press] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/daydzhesti_yak_golovniy_format_regionalnoi_zhurnalistiki/ [In Ukrainian].