Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Специфіка поширення “сексуального контенту” в українському телепросторі

Володимир Грисюк

магістр 2 курсу,
Інститут журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
email: v.hrysiuk@gmail.com

У науковій статті здійснено спробу визначити межі поширення та впливу на аудиторію “сексуального контенту” в Україні. Визначено його ситуативний (обговорення теми сексу в мультиках “Губка Боб”, “Телепузики”, “Шрек”, “Сімпсони”, в пісенному конкурсі Євробачення) та цільовий характер (соціальні ток-шоу “Говорить Україна”, “Один за всіх”, “Вихідні після опівночі”). ЗМІ прагнуть відповідати канонам базових стандартів та етики журналістської праці, за допомогою соціально-комунікаційних технологій впроваджують “сексуальний контент” у телепрограми маніпулятивно. З огляну на переважно негативний вплив маніпуляцій в медіа, дослідження механізму створення телеконтенту та ролі у цьому процесі соціально-комунікаційних технологій є актуальним.
Під час проведення дослідження використано описовий метод (опис ток-шоу, програм, інших медіа-матеріалів на предмет розкриття теми сексу та сексуальної проблематики), аналізу (соціально-комунікаційних технологій у процесі створення контенту), моніторингу (українських телеканалів “СТБ”, ТРК “Україна”, “Тоніс”).
Ключові слова: контент, секс, українські медіа.

Література

1. Потятиник Б. Патогенний текст / Б. Потятиник, М. Лозинський. – Львів : Місіонер, 1996. – 296 с.
2. Косюк О. Гра-інформація-комунікація : генетичний розтин розважальної продукції електронних мас-медіа : монографія / О.М. Косюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 232 с.
3. Полянський І. Людина, що нудиться (насильство та порнографія в мережі Інтернет) / Ігор Полянський // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2002. – Вип. 4–6. – 478 с.
4. Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – К. – Дуліби, 2013. – 224 с.
5. Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. – К.: Критика, 2011, – 325 с.
6. Хютон Л. Сучасні таблоїдні ЗМІ України, Великої Британії та США / Людмила Валентинівна Хютон. – Львів: Вісник Львівського ун-ту (серія: Журналістика), 2011. – Вип. 34. – 469 с.
7. Мюшамбле Р. Оргазм і Захід. – К.: Темпора, 2011. – 444 с.
8. Ружмон Д. Любов і західна культура / Дені де Ружмон. – Львів: Літопис, 2000. – 304 с.
9. Майна Н. Експерти критикують “Шрек” і “Льодовиковий період” через секс, а “Машу” – через розпусту / Надія Майна // Інформаційний випуск ТСН [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina/podiyi/eksperti-kritikuyut-shrek-i-lodovikoviy-period-cherez-seks-a-mashu-cherez-rozpustu.html
10. Дім розпусти для маленької дівчинки: випуск ток-шоу “Говорить Україна” від 21.10.2016 // Телеканал “Україна” [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://inetbox.net/govorit-ukraina-dom-razvrata-dlya-malenkoj-devochki-21-10-2016/
11. Долженкова І. “Говорить Україна” перевернуло мізки / Інна Долженкова // Телекритика [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://ru.telekritika.ua/kontent/2013-09-27/86226
12. Вихідні, після опівночі // Телеканал “Тоніс” [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.tonis.ua/index.pl?page=videoteka&id=vpo


Специфика распространения «сексуального контента» в украинском телепространстве
Владимир Грисюк
магистр 2 курса Института журналистики
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
В научной статье осуществлена попытка определить границы распространения и влияния на аудиторию «сексуального контента» в Украине. Определены его ситуативный (обсуждение темы секса в мультиках «Губка Боб», «Телепузики», «Шрек», «Симпсоны» и в песенном конкурсе Евровидение) и целевой характер (социальные ток-шоу «Говорит Украина», «Один за всех», «Выходные после полуночи»). СМИ стремятся соответствовать канонам базовых стандартов и этики журналистской работы, с помощью социально-коммуникационных технологий внедряют «сексуальный контент» в телепрограммы манипулятивно. Учитывая преимущественно негативное влияние манипуляций в СМИ, исследования механизма создания телеконтента и роли в этом процессе социально-коммуникационных технологий является актуальным.
При проведении исследования использованы описательный метод (описание ток-шоу, программ, других медиа-материалов на предмет раскрытия темы секса и сексуальной проблематики), анализа (социально-коммуникационных технологий в процессе создания контента), мониторинга (украинских телеканалов «СТБ», ТРК «Украина», «Тонис»).
Ключевые слова: контент, секс, украинские медиа.


The specifics of «sexual content» spread in Ukrainian TV area
Volodymyr Hrysuk
Master of the 2nd year
Institute of journalism National Taras Shevchenko University of Kyiv
The attempt to identify the spreading limits and the influence of the Ukraine «sexual TV content» on the audience is carried out in the article. Its situational (the discussions of the sexual theme in the cartoons such as «Sponge Bob», «Teletubbies», «Shrek», «Simpsons» and in the Eurovision song contest) and targeted character (in the separate releases of the social talk shows «Ukraine speaks», «One for all» and «Weekend after midnight») have been specified. In the second case, the mass media, trying to respond to the basic standard canons and to the journalistic work ethics, introduces the «sexual content» in the television programs manipulatively by social and communicational technologies. In a view of the manly negative influence of the media manipulations, the research of the creation mechanism of this TV content and the role in this process of social and communication technologies is important.
The descriptive method (description of the talk shows, programs and other media materials on the subject of the sex and the sexual issues), analysis (social and communication technologies in content creation), monitoring (Ukrainian TV channels «STB» TRK «Ukraine», «Tonis») have been used during the research. The mechanisms of creating and manipulating on the talk shows on Ukrainian television («Ukraine sais», «One for all», «Weekends after midnight») have been described. The specifics of the sexual problems disclosure have been found out. The social and communication technologies of the sexual topic implementation to the general TV content under the guise of entertainment, social talk shows etc. have been defined.
Key words: content, sex, television, talk show.

References
Potyatnyk, B., & Lozynskyi, M.(1996). Patogennyi tekst [Pathogenic text]. Lviv: Missionary. [In Ukrainian].
Kosiyk, O. (2009). Gra-infornatsia-komunikatsia: genetychnyi roztyn rozvajalnoi produktsii elektronnyh mas-media: monografia [Game-information-communication: genetics section of the electronic media entertainment products]. Lutsk: Volyn National University named after Lesiya Ukrainka. [In Ukrainian].
Polyanskiy, I. (2002). Ludyna, scho nudutsia (nasylstvo ta pornografia v meregi Internet) [The languishing man (violence and pornography on the internet)]. Proceedings of the Ukraine press department, (pp.4-6). Lviv. [In Ukrainian].
Ihnatenko, I. (2013). Jinoche tilo u tradytsijnij kulturi ukraintsiv [The female body in traditional Ukrainian culture]. Kyiv: Duliby. [In Ukrainian].
Mayerchyk, K. (2011). Rytual i tilo: strukturnyi analiz ukrainskyh obriadiv rodynnogo tsuklu [Ritual and body: structural and semantic analysis of Ukrainian rituals of family cycle]. Kyiv: Critics. [In Ukrainian].
Hyuton, L. (2011). Suchasni tabloidni ZMI Ukrainu, Velukoi Brutanii ta SShA [Modern tabloid mass media of Ukraine, Great Britain and USA], Lviv University herald (series: Journalism), 34, 217-221. [In Ukrainian].
Myushamble, R. (2011). Orgazm i Zahid [Orgasm and the West]. Kyiv: Tempora. [In Ukrainian].
Ruzhmond, D. (2000). Lubov i zahidna kultura [Love and Western culture]. Lviv: Chronicle. [In Ukrainian].
Maina, N. (2012, August, 22). Eksperty crytykuut «Shrek» ta «Liodovykovyi period cherez rozpustu [Experts criticize «Shrek» and «Ice Age» because of sex, and «Masha» because of wantonness]. TSN Newscast. Retrieved from http://tsn.ua/ukrayina/podiyi/eksperti-kritikuyut-shrek-i-lodovikoviy-period-cherez-seks-a-mashu-cherez-rozpustu.html [In Ukrainian].
Ukraine sais (2016). Bordel dlia malenkoi divchyny [The brothel for a little girl]. Ukraine TV channel. Retrieved from: http://inetbox.net/govorit-ukraina-dom-razvrata-dlya-malenkoj-devochki-21-10-2016/ [In Ukrainian].
Doljenkova, I. (2013). «Govoryt Ukraina» perevernulo mizku [«Ukraine says» draw crazy]. Retrieved from: http://ru.telekritika.ua/kontent/2013-09-27/86226 [In Ukrainian].
Weekend after midnight (2016). Tonis TV channel. Retrieved from: http://www.tonis.ua/index.pl?page=videoteka&id=vpo [In Ukrainian].