Архів категорії: Наука

Коммуникационный аспект концепта “кафолическое время” Г. В. Флоровського

Анна Голубицкая, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

У статті розглядається проблема комунікативної складової концепту «кафоличного часу» Г. В.Флоровського.
Ключові слова: комунікація, кінонія, кафоличний час.

The article analizes current debats around the communication aspect of religion. The temporal aspects of this problem are considerad. Basic attetion is given Florovsky’ temporal conception. The author presents the original view on a temporal concept “ catholic time”. Content and mechanisms of “ catholic time” are investigated in this article. Its peculiarities , the role in the life of the Church are analyzed. The interrelationship of time, communication and liturgy are emphasized. The inter-generational dialogue of as a form of communication is in the centre of analysis.
Key words: communication, koinōnia, catholic time.

Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст.

Ірина Сидун, кандидат історичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Одеського національного університету

У статті проаналізовано уявлення громадських діячів Одеси про Сполучені Штати Америки. Визначено місце та роль одеських публіцистів та громадських діячів у відображенні суспільної думки населення півдня України другої половини ХІХ ст. З’ясовані особливості загальноприйнятих стереотипів населення півдня України про Новий світ. Розглянуто механізм висвітлення американських реалій на сторінках видань одеських публіцистів, які відвідали США. Свої враження, почуття та спогади громадські діячі, журналісти передавали у власних публіцистичних творах та в статтях на сторінках місцевої преси. Показано місце та роль регіональної періодики у відображенні уявлень видатних діячів Одеси щодо різних сторін життя заокеанської країни.
Ключові слова: Сполучені Штати Америки, американо-українські відносини, публіцистика, уявлення, суспільна думка.

This is useful for graduate students and new faculty members with sources which can help them develop their academic career. Studied the Ukrainian intellectuals’ attitude to the USA of the second half of the 19th century. It studies the reflection of the United States of America of the second half of the 19th century in the periodicals of the Russian Empire. Аnalysed the idea of public figures Odessa of the United States. The place and role of Odessa journalists and public figures in reflecting public opinion poll in the south of Ukraine in the second half of the nineteenth century. The features of conventional stereotypes population of southern Ukraine on New World. The mechanism elucidation American realities on the pages of books Odessa journalists who visited the United States. His impressions, feelings and memories of public figures, journalists handed in their journalistic works and articles on the pages of the regional periodical press. The place and role of regional periodicals in displaying representations of prominent figures Odessa on various aspects of overseas countries. The attitude of the leading executives of the second half of the 19th century to the problems of the States of America. Showing different positions of Odessa journalists of the southern region of the Russian Empire.
Key words: United States of America, American-Ukrainian relations, publicist, image, public opinion, regional periodical press.

Новини чи піар? Або чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ?

Наталія Стеблина, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

У статті досліджується проблема трансформації класичних принципів інформаційної журналістики у мережі. Проводиться зв’язок між режимами роботи 24/7, web first reporting та низьким ступенем ексклюзивності (2,4%-18%), збалансованості повідомлень (8%- 37%). Також встановлюється залежність між кількістю новин, що публікуються виданням за день, та рівнем ексклюзивності та збалансованості (чим більше новин, тим нижче оцінка за стандарти). Свою особливість має й стандарт оперативності: аби заповнювати стрічку новин протягом дня, журналісти можуть нехтувати своєчасністю. Окрім того, інтернет-видання переважно перепубліковують інформацію з інших он лайн ЗМІ, прес-служб, соціальних мереж. Відповідно інформаційні сайти не генерують власних новин, а поширюють інформацію з інших ресурсів, мінімально обробляючи її, створюючи сприятливий клімат для поширення піар-повідомлень.
Ключові слова: он-лайн журналістика, професійні стандарти мережевої журналістики, ексклюзивність інформації, пресрелізм

Internet has a great potential to make modern journalism more qualitative, however regional Ukrainian sites demonstrate the low level of professional standards compliance. Classical news principles (exclusivity, objectivity and even velocity) have been changed on the Internet. Ukrainian regional sites publish 2,4%-18% excusive news and 8%-37% news with two or more points of view. These indexes can be explained by web first reporting and 24/7 regime influence. Journalism work demands increased (number of publications, new multimedia formats, velocity etc.), whereas regional sites reduce staff. So the more news on line media publish the more standards violation can be fixed. But velocity standard has special features on the Internet. On line journalism is defined as the fastest, but journalists can neglect this standard in order to publish news with high periodicity. In doing so they might postpone hot news from distant towns and villages, such news usually used in order to fill news gaps in calm periods. Furthermore predominantly on line media republish information from other sites, press-offices, social media, so journalists don’t see events with their own eyes and don’t check the information. As a result sites don’t generate their own news, but disseminate materials with minimal processing from other resources. In this way a favorable climate for PR-texts is created. Using their knowledge of journalism news producing mechanisms, PR managers publish materials without significant transformation. Usually PR offices of local authorities have priority position in such situation. So the border between local journalism and PR becomes minor.
Key words: on line journalism, professional standards of web journalism, information exclusivity, pressrelizm

Міжкультурна дифузія та культурна диференціація у фільмах-ремейках

Олег Пархітько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті здійснено спробу показати, як у фільмах-ремейках реалізуються процеси міжкультурної дифузії та культурної диференціації. На прикладі стрічок «Сім самураїв» та «Чудова сімка» автор демонструє, що сюжетна подібність може приховувати глибокі смислові відмінності. Автор акцентує увагу на тому, що формування ідейного наповнення твору мистецтва залежить від особливостей розвитку певної культури.
Ключові слова: фільм, ремейк, міжкультурна дифузія, культурна диференціація, глобалізація.

An attempt to show the realization of processes of cross-cultural diffusion and cultural differentiation in remakes has been made in the article. On the example of «Seven Samurai» and «The Magnificent Seven» the author demonstrates that deep sense bearing differences can be hidden under narrative similarity. The author underlines that the formation of ideologic filling of a piece of art depends on the peculiarities of development of a culture. While analyzing the films the author marks out some considerable differences between the American and Japanese cultures. American editors try to concentrate attention on external effects making films plain and simple for their audience. American films are made as a chain of separate scenes which are not obligatory for the development of a plot. On the contrary, Japanese editors want every scene and detail to form unbreakable unity demonstrating editor’s ideas.
Key words: film, remake, cross-cultural diffusion, cultural differentiation, globalization

Особливості контенту в сучасному журналістикознавстві

Вікторія Шевченко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглядаються поняття «контент», «факт», «коментар», «інформація», «дані», наводиться класифікація контенту як поняття в журналістикознавстві, наведені особливості контенту в друкованих та електронних медіа, у соцмережах, для виставок та презентацій. Контентом у медіа є вміст, будь-яке інформаційно значуще наповнення медійного ресурсу, а саме: тексти, графіка, аудіо, мультимедіа, тобто інформація, призначена для споживання читачем. Контент різних видів медіа суттєво відрізняється, ефективність його взаємодії з реципієнтом залежить від врахування потреб і реакції читача, принципів сприйняття інформації.
Ключові слова: контент, дані, інформація, журналістикознавство.

The article deals with the notions “content”, “fact”, “comment”, “information”, “data”, the classification of content as the concept in journalism has been given; the peculiarities of the content in the print and electronic media, social networks, for exhibitions and presentations have been characterized. The media content is a content, stuffing of media such as: texts, graphics, audio, multimedia; the information that is intended for the readers’ consumption. The content of different types of media has got substantial differences; the effectiveness of media with its recipient depends on the reader’s demands and reaction, principles of information perception.
Key words: content, data, information, journalism.

ДІАЛОГ: МЕДІА-СТУДІЇ №21, 2015

 (завантажити журнал Діалог№21 )

 

Заняття 7. Дискримінація у ЗМІ. Подача інформації про насильство та жорстокість

 1. Сексизм та гендерні стереотипи у медіа
 2. Дискримінація за національною ознакою (висвітлення подій у Лощинівці)
 3. Мова ворожнечі
 4. Військові, переселенці та волонтери: як про них пишуть ЗМІ? (аналіз матеріалів “Громадського” та місцевих медіа)
 5. Аналіз соціальної вагомості матеріалів про насильство та жорстокість (на прикладі випуску “Надзвичайних новин)
 6. Стандарти «Бі-Бі-Сі» щодо подачі інформації про насильство та жорстокість
 7. Демонстрація «негативної інформації» та вразлива аудиторія (досвід газети «Гардіан»)

Література:

 1. Гендер для медій. – Київ: Критика, 2013. – Розділи 6, 7, 8
 2. Редакційні настанови «Бі-Бі-Сі» – розділ «Злочинність та антигромадська поведінка»
 3. Стеблина Н. Етика у сфері соціальних комунікацій. – Львів : ПАІС, 2014. – С. 177-198.
 4. Почути Донбас, або Як одеські журналісти пишуть про переселенців
 5. Герої чи зраджені, або Як одеські журналісти пишуть про українських військових
 6. Мэйс И. Работа над ошибками: Опыт омбудсмена газеты «Гардиан». – М. : Институт проблем информационного права, 2005. – 336 с.

Dialog: Media Studios №20, 2015

Content

(download journal dlg20)   Ukrainian version

Media and Word

Media and Space

Media and Influence

Media and Documentation

Media Research

Dialog: Media Studios (DMS)

Published from 2004

Subjects: communication, journalism, advertising, editing, history of journalism

Languages: Ukrainian, Russian, Englisn

Journal is published twice a year

ISSN: 2308–3255

Adress: 65058, Odessa, Frantsuzky boulevard 24/26, cabinet 74, Department of journalism, avertising and publishing

Email: dialog.media.studies@gmail.com

Archieve: 

Dialog # 20, Dialog # 18/19, Dialog # 17, Dialog # 16, Dialog # 15,

Dialog # 14, Dialog # 13, Dialog # 12, Dialog # 11, Dialog # 10,

Dialog # 9, Dialog # 8, Dialog # 7, Dialog # 6, Dialog # 5,

Dialog # 4, Dialog # 3, Dialog # 2, Dialog # 1

Альтернативна преса – актуальна проблема німецького журналістикознавства

Бондаренко Ю. С.

У статті зроблена спроба з’ясувати стан вивчення німецьким журналістикознавством альтернативної преси, як особливого сегмента ЗМІ, орієнтованого на певну цільову аудиторію. Автор розглядає праці таких вчених, як В. Бейвель, Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Б. Кесмаєр, П. Локк, К. Нітц, К. Ойрих, Х. Пюрер, Б. Хюттнер, К. Штамм, О. Ярен ін.. і доходить висновку, що допоки немає системного дослідження, яке охоплювало б увесь комплекс проблем функціонування альтернативної преси Німеччини

ключові слова: альтернативна преса, контент, медіа система, типологія, функції, Gegenȍffentlichkeit (контргромадськість)

Бондаренко Ю. С. Альтернативная пресса – актуальная проблема немецкого журналистиковедения

В статье сделана попутка выяснить состояние изучения немецким журналистиковедением альтернативной прессы, как особенного сегмента СМИ, ориентированного на определенную целевую аудиторию. Автор рассматривает труды таких учених, как В. Бейвель, Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Б. Кесмаер, П. Локк, К. Нітце, К. Ойрих, Х. Пюрер, Б. Хюттнер, К. Штамм, А. Ярен др. и делает взвод об отсутствии системного исследования, которое охватывало бы весь комплекс проблем функционирования альтернативной прессы Германии

ключевые слова: альтернативная пресса, контент, медиасистема, типология, функции, Gegenȍffentlichkeit (контробщественность)

Bondarenko J. S. Alternative Press as Actual Problem of German Journalism Research

The article attempts to clarify the state of the investigation of the alternative press by German journalism. It is as a special segment of the media, which is focused on a specific target audience. The author examines the works, which are dedicated to the study of alternative media, of such scholars as V. Beywl, H. Brombach, N. Büteführ, K. Weichler, B. Käsmayr, P. Lock, K. Nitz, K. Eurich, H. Pürer, B. Hüttner, K. Stamm, A. Jarren and others and makes a conclusion that for the time being there is no systematic study that would cover all the complex problems of the German alternative press

key words: alternative media, content, media system, typology, functions, Gegenöffentlichkeit