Архів категорії: Професіонали

Ірина Володимирівна Сидун

завідувач кафедри видавничої справи та редагування, кандидат історичних наук, доцент

Освіта:

2005 р. – закінчила історичний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова спеціальність історія, кваліфікація магістр історії;

2008 р. – закінчила аспірантуру по кафедрі нової та новітньої історії, історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 всесвітня історія на тему «Політичний та економічний розвиток Сполучених Штатів Америки другої половини ХІХ ст. в оцінці періодичної преси Російської імперії (за матеріалами Херсонської та Бессарабської губерній)»;

з 1 вересня 2012 р. – працює на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи.

Курси:

«Історія української та зарубіжної журналістики», «Історія української та зарубіжної видавничої справи», «Теорія та історія документаційно-інформаційних наук», «Історія української культури», «Історія соціальних комунікацій».

Наукові інтереси:

Дослідження актуальних проблем регіональної історії видавничої справи та журналістики ХІХ – початку ХХ ст. Механізми висвітлення інформації на сторінках регіональної преси, зокрема м. Одеси. Еволюція розвитку регіональних видань. Діяльність одеських видавництв зазначеного періоду.

Наукові публікації:

наукові статті, тези:

 1. Сидун І. В. Проникнення американського капіталу в промисловість українських земель Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Сидун // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : статті та матеріали. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – Вип. 2. – С. 153-157.
 2. Сидун І. В. Позиція європейських держав щодо громадянської війни в США (за матеріалами «Одеського вісника») / І. В. Сидун // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия : сб. науч. статей. – Одесса, 2008. – С. 50-55.
 3. Сидун І. В. Українське сприйняття реалій США (за матеріалами південноукраїнської преси другої половини ХІХ ст.) / І. В. Сидун // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ВМВ, 2007. – С. 334-337.
 4. Сидун І. В. Північне Причорномор’я в хлібній торгівлі Росії та США в другій половині ХІХ ст. на матеріалі одеської преси / І. В. Сидун // Причорноморський регіон у контексті європейської політики : матеріали міжнар. конф. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2008. – С. 150-157.
 5. Сидун І. В. Сприйняття образу США українським суспільством південного регіону Російської імперії ХІХ ст. / І.В. Сидун // Українознавчий альманах. – К., 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 154-157.
 6. Сидун І. В. Зовнішня політика США щодо Російської імперії в другій половині ХІХ ст. за матеріалами російської публіцистики / І.В. Сидун // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології : матеріали міжнар. конф. – Одеса, 2010. – С. 181-184.
 7. Сидун І. В. Діяльність консулів США в Одесі в другій половині ХІХ ст. / І.В. Сидун // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 141.
 8. Сидун І. В. Основні надбання вітчизняного документознавства в розробці теорії документальних комунікацій // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 березня 2015 р. / під заг. ред.: В.Г. Спрінсяна. – Одеса : OFFSETiK, 2015. – С. 13 – 18.
 9. Сидун І. В. Оцінка особливостей політичного устрою США періодичною пресою південного регіону Російської імперії другої половини ХІХ ст. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Карабіна, 2016. – С. 90-91.

наукові статті у фахових виданнях України:

  1. Сидун І. В. „Новий світ” США та Канади у сприйнятті українських письменників другої половини ХІХ століття / І. В. Сидун // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – Вип. 16. – С. 139-148.
  2. Сидун І. В. Із історії американо-українських культурних зв’язків другої половини ХІХ ст.: американський трагік Айра Олдрідж в Одесі / І. В. Сидун // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2006. – №7 (27). – С. 169-176.
  3. Сидун І. В. Українська інтелігенція про США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. В. Сидун // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Серія: Історія. – Одеса : Астропринт, 2007. – Вип. 9. – С. 312-319.
  4. Сидун І. В. Одеська преса про початок громадянської війни в США / І. В. Сидун // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Одеса, 2007. – №4 (121). – С. 55-59.
  5. Сидун І. В. Вбивство Авраама Лінкольна у висвітленні одеської та київської преси / І.В. Сидун // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С. 220-225.
  6. Сидун І. В. Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 15 / Гол. ред. О.В. Александров. – Одеса, 2012. – С. 317-325.
  7. Сидун І. В. Участь південноросійської періодичної преси в репрезентації технічних досягнень Сполучених Штатів другої половини ХІХ століття // Записки історичного факультету. – Вип. 23. – Одеса, 2012. – С. 304-314.
  8. Сидун І. В. Провінційна преса півдня Російської імперії про соціальні питання Сполучених Штатів Америки періоду Реконструкції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2013. – №10 (189). – С. 186-192.
  9. Сидун І. В. Одеська та центральноросійська преса щодо проблем рабства в США під час громадянської війни – діалог культур другої половини 19 століття // Діалог. – 2013. – № 17. – С.166-176.
 1. Сидун І. В. Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Одеса, 2016. – C. 49-58.
 2. Сидун І. В. Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) // Американська історія та політика : науковий журнал. – № 1. – Київ, 2016. – С. 141 – 145.

Навчально-методичні розробки:

1. Сидун І. В. Документознавство та архівознавство : Методичні вказівки для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика». – Одеса, 2015. – 28 с.

Контакти:

sydun_iryna@ ukr.net

https://www.facebook.com/irina.sydun

Години для консультацій: четвер 11.00 – 14.00

Медіакритика (4 курс)

Заняття 1. Медіа у ХХІ ст.: погляди «кібероптимістів» та «кіберпесимістів»

Питання до обговорення:

 1. Концепція «ксерокса культури» Ж. Бодрійяра: безперервна комуннікація, налаштованість на миттєве сприйняття, зникнення стандартів у культурі та естетиці, взаємовідносини людини та машини.

2. У. Еко: Винахід інтернету як винахід письма: трансформація культури, орієнтованої на «картинку» (image oriented culture).

3. Т. Черниговская: як технології змінюють людину? Її мислення?

4. Як нові медіа змінюють журналістику?

5. Підсумовуємо: до кого ви себе відносите – до кібероптимістів чи кіберпесимістів. Чому?

Література:

Черниговская Т. Мозг: от пишущей машинки к компьютеру» // Лекторий политеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=7pTzllcqKo0 (3:45 –

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла — М., 2000.

Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php

Шмідт Е., Коен Дж. Майбутнє ідентичності, громадянства та журналістики // Шмідт Е., Коен Дж. Новий цифровий світ. – Л.: Літопис, 2015

Вибрановський Р. Трохи критики нових медіа [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/profesija/2014-04-18/92795

Заняття 2. Сучасне російське телебачення та його вплив на аудиторію

Питання до обговорення:

Феномен російського телебачення

Подвійна реальність у пострадянських суспільствах

Як телебачення творить реальність?

Чому факти більше не мають значення?

Russia Today, ТНТ – механізми роботи

Ваш приклад телевізійного сюжету, який підтверджує погляди П. Померанцева

Література:

Померанцев П. Нічого правдивого і все можливе. – Львів: УКУ, 2015.

Вайс М. Померанцев П. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/articles/povelyteli-brekhni-informatsiya-kultura-ta-hroshi-na-sluzhbi-kremlya?page=2

Померанцев П. Інформаційна війна у сучасному світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/video/3898/

Заняття 3. Метод аналізу прийомів виразності у медіакритиці

Питання до обговорення:

Прийоми виразності у детективній новелі (на прикладі новел А. Конан-Дойля)

Музичний альбом як об’єкт медіакритики (на вибір студентів). Пропозиція Альбом Бориса Гребенщикова “Соль”

Збірка публіцистики: пошук тем та прийомів виразності (на вибір студентів). Пропозиція Тарас Прохасько FM “Галичина”

Кінофільм як об’єкт медіакритики (на вибір студентів). Пропозиція “Острів” режисер П. Лунгін

Література:

Щеглов Ю. К. К описанию структуры детективной новеллы // Жолковский А. Щеглов Ю. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. – С. 95 – 112.

Порождающая поэтика в работах С. М. Эйзенштейна // Жолковский А. Щеглов Ю. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. – С. 37 – 53.

Заняття 4. Кількісні методи у медіакритиці

Питання до обговорення:

Аналіз джерел інформації у публікаціях журналістів (одеський сайт на вибір студента – моніторинг новин за тиждень)

Способи аналізу «джинси» у ЗМІ (політик/бізнесмен на вибір студента – п’ять текстів із ознаками замовності про політика/бізнесмена)

Контент-аналіз фотографії у ЗМІ (Пропозиція: фотонариси “National Geographic – Україна” 2014 рік)

Література:

Артемьева О. А. Количественные и качественные методы психологического исследования массовой коммуникации. – Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 2007.

Федотова Л. Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды. М., 1988. С. 72.

Фомичева И. Д., Марковский Я. Э. Опыт анализа газетной фотографии //  Социологические исследования эффективности журналистики. М., 1986.

Стеблина Н. Регіональні сайти – для кого і на кого працюють? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/regionalni_sayti_dlya_kogo_i_na_kogo_pratsyuyut

Lutz A. Reading National Geographic / C. A. Lutz, J. L. Collins. – Chicago: University of Chicago Press Books, 1993. – 328 с.

Заняття 5. Дискримінація у мас-медіа як предмет аналізу

Питання до обговорення:

Вразливі групи населення та стандарти щодо їх відображення у ЗМІ

Влада, дискурс та медіа (за Т. ван Дейком)

Національні меншини в об’єктиві ЗМІ (національна меншина – на вибір студента, аналіз семи текстів)

ЗМІ та гендерні стереотипи (тематика – на вибір студента (спорт, культура, політика, мода, соціальна сфера, економіка, війна та ін. на заняття принести п’ять текстів про жінок та п’ять текстів про чоловіків, зіставити способи відображення)

Література:

Тён А. ван Дей к Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Пер. с англ. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» , 2013. — 344 с. (62-87, 96-102, 139-143)

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. – За редакцією Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової. – Київ: Критика, 2013.

Стеблина Н. «Крива» одеська журналістика – рейтинг регіональних інтернет-медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/kriva-odeska-zhurnalistika-rejting-regionalnix-internet-media

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Глава 3).

Заняття 6. Медіакритика телевізійних новин. Моніторинг професійних стандартів.

Питання до обговорення:

Телебачення як «основний чинник існуючого ладу»

Впливовість телебачення

Телевізійні новини як провідний продукт телеканалу

Критика теленовин за Н. Лігачовою

Моніторинги телевізійних новин на сайті «Медіасапіенс»

Власний моніторинг теленовин (телеканал – на вибір студента)

Література:

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Модуль 2.2-Модуль 2.6).

Лигачева Н.: «Критика — это своего рода пинг-понг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/natalya_ligacheva_kritika_eto_svoego_roda_pingpong/

Лігачова Н. Медіакритика в Україні: пацієнт радше живий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LnhTx3F9CKY

Заняття 7. Фреймінг

Питання до обговорення:

Визначення фрейму (Роберт Ентман). Ефект фреймінгу. Фреймінг та громадська думка.

Фреймінг та публічна політика.

Аналіз фреймів. Фрейми як відбитки влади (Карагі, Роефс). Різновиди фреймів.

Аналіз фреймів новин (тематика – на вибір студента. пропозиція – Іловайськ)

Аналіз сприйняття фреймів аудиторією (провести власне дослідження із допомогою Google форм чи “паперового” анкетування)

Література:

Druckman J. N. (2001) Using Credible Advice to Overcome Framing Effects.The Journal of Law, Economics, & Organisation, 17 (1): 62-82.

Entman R. M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43 (4): 51-58.

Стеблина Н. #Янебоюсьсказати в повестке дня украинских и российских СМИ: специфика восприятия неполитической акции в конфликтной среде масс-медиа

Заняття 8. Наративний аналіз

Питання до обговорення

Наратив та його роль у культурі

Наратив та впорядкування досвіду

Способи виявлення наратора

Що таке – “проблема єдиної історії”?

Наративний аналіз мультфільму (фільм на вибір студентів). Пропозиція – “Пісня моря”, режисер Т. Мурр

Наративний творчості відомого журналіста (тексти на вибір студентів). Пропозиція – Оксана Забужко

Література:

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 312 с. — (Серия «Studia philologica»).

Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы  [Текст] / Б. А. Успенский. – М.: Искусство, 1970. – 224 с.

 Заняття 9. Психоаналіз медіатекстів

Питання до обговорення:

Поєднання журналістики та психології за Є. Прохоровим.

Поняття про медіапсихологію.

З. Фрейд про фантазування. Погляди К. Г. Юнга на творчість.

Механізми захисту у публіцистиці сучасних українських авторів (твори на вибір студентів). Пропозиція – Олег Вергеліс.

Психоаналіз творів масової культури (твори на вибір студентів). Пропозиція – Хобіт, режисер П. Джексон.

Література:

Пронин Е. И. Психологические проблемы современной журналистики [Текст] / Е. И. Пронин // Проблемы медиапсихологии : материалы секции «Медиапсихология» Международной практической конференции «Журналистика в 2000 г. : реалии и прогнозы развития». – М., МГУ, 2001. – С. 5-18.

Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Т. Левчук; [Гол. ред. Головко С. ; ред. Вербило О. О.] — К. : Либідь, 2002. — 255 с.

 

 Заняття 10. Критика реклами

Питання до обговорення:

Реклама як феномен культури

Професійні стандарти реклами. Законодавство про рекламу

Реклама як зразок поведінки

Реклама за часів нових медіа

Вплив реклами на аудиторію (власне дослідження впливовості рекламного ролика)

Приклади медіа критики реклами (на вибір студента)

Література:

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Глава 4).

Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. – Тольятти, 1995. – 661 с.

Трухімович С. В. Реклама. Конспекти копірайтера. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 96 с.

 

 

 

Заняття 8. Рецензія: збір матеріалу

Завдання 1. Прочитайте уривок з есе. Які завдання до критики виокремлює автор і що потрібно, аби їх виконати?

Задачи литературной критики по Уистену Одену

«Если хороших литературных критиков и в самом деле меньше, чем хороших поэтов и прозаиков, так это из-за природного человеческого эгоизма. Поэт, равно как и прозаик, учится преклонению перед предметом, своего творчества, которым в конечном итоге является сама жизнь. Предметом же преклонения критика является творение автора – иными словами, создание рук человеческих, и бывает очень трудно смириться с унижением подобного рода. Гораздо легче объявить: «Жизнь сложнее, чем то, что я могу о ней сказать», нежели признаться: «Произведение г-на N сложнее, чем то, что я могу о нём сказать». Есть люди достаточно умные, чтобы не становиться писателями, но ведь они не становятся и критиками. Бог свидетель, что писатель бывает чрезвычайно туп, но всё же не настолько, как думают о нём иные критики. Я имею в виду тех критиков, которые, порицая произведение или отрывок, исключают возможность того, что автор давно предвидел каждое их слово.

В чём задача критика? Как я понимаю, он способен оказать мне следующие услуги:

 1. Познакомить меня с автором или книгой доселе мне неизвестными.
 2. Убедить меня в том, что я недооценивал автора или книгу, поскольку ознакомился с ними недостаточно внимательно.
 3. Показать мне взаимосвязь между данной книгой и произведениями других времен и культур, которую я мог не заметить, ибо многого не знаю и никогда не узнаю.
 4. Дать своё «прочтение» произведения, которое поможет мне расширить его понимание.
 5. Осветить некоторые стороны того, что в искусстве мы называем «художественным мастерством».
 6. Рассмотреть отношение искусства к жизни, науке, экономике, этике, религии и т. п.

Первые три пункта предполагают наличие знаний. Но образованный человек вовсе не тот, кто обладает обширными знаниями: его опыт должен представлять ценность и для остальных. Мы вряд ли назовём образованным того, кто знает наизусть телефонную книгу Манхэттена, поскольку не сможем представить себе ситуацию, в которой к такому человеку пришли бы ученики. Если образованность состоит лишь в большей или меньшей осведомленности, она – временна; по отношению к публике каждый обозреватель в данный момент образованнее, чем его читатель, ибо он читал книгу, которую обозревает, а читатель – нет. И хотя знания, которыми обладает образованный человек, предполагают некоторую самоценность, он сам не всегда вполне её осознает: часто бывает, что ученик, которому он передаёт свои знания, разбирается в этом лучше своего учителя. В общем, читая образованного критика, получаешь гораздо больше пользы от его подборки цитат, чем от его личного комментария.

Что касается трёх последних пунктов, то здесь требуется не высшее знание, а некая высшая интуиция. Критик продемонстрирует свою интуицию, если вопросы, которые он поднимает, оригинальны, важны и своевременны – даже несмотря на то, что ответы на них не совпадают с вашими. На самом деле очень немногие читатели нашли возможным для себя согласиться с ответом Толстого на вопрос: «Что такое искусство?», но каждый, кто прочитал эту книгу, уже не мог пройти мимо него. Единственное, о чём я бы настойчиво просил любого критика, – это не говорить мне, что я должен одобрять, а что – порицать. Я не возражаю, если критик перечисляет любимых и нелюбимых авторов; полезно, в самом деле, узнать о его предпочтениях относительно книг, которые я и сам читал, поскольку, учитывая разницу во вкусах, можно узнать кое-что и о книгах, которые прочитать не успел. Но пусть не смеет он навязывать мне свои пристрастия. Только я несу ответственность за выбор чтения – больше отвечать некому. Критические замечания самого литератора надо принимать с известными поправками, ибо, как правило, они – обнародование его споров с самим собой: что он собирается делать, а с чем –  повременить. Более того, в отличие, скажем, от ученого, писатель обычно мало интересуется тем, что делают его коллеги. Поэт, которому за тридцать, возможно, ещё страстный читатель, но вряд ли он читает своих современников».

Уистен Оден, Чтение. Письмо. Эссе о литературе, М., «Независимая газета», 1998 г., с. 33-36.

Завдання 2. Прочитайте рецензію студента. Чи дотримується він завдань, поставлених У. Оденом?

«ВСЁ НЕ ТАК, РЕБЯТА»

Очень сложно критиковать кино о человеке, которым ты восхищаешься и которого считаешь одним из величайших гениев в истории искусства России. В такой ситуации кажется, что критикуешь даже не фильм, а самого Высоцкого. Но я себя тешу мыслью только о том, что если бы Владимир Семёнович лично увидел, что про него сняли, то печально сказал бы: «Всё не так, ребята».

Фильм повествует о пяти июльских днях жизни Высоцкого в 1979 году. Поэт знает, что жить ему осталось очень мало, однако, выбирая между лечением во Франции и гастролями в Узбекистане,  он останавливает выбор на последнем. На одном из концертов барду становится плохо, и друзья просят его девушку привезти из Москвы коробку Высоцкого с морфием, опасаясь, что без наркотиков он может умереть.

Первый вопрос, который  у меня возник ещё при прочтении анонсов: почему создатели фильма решили взять именно этот временной отрезок биографии Высоцкого? Ведь, по моему мнению, зрителю куда интереснее было бы узнать о жизни Владимира Семёновича в целом – о разных песнях, о разных женщинах, о разных концертах… Испугались, что ли, не осилить? Ведь, правда: талантливо снять кино обо всей жизни Высоцкого, при этом не упустив чего-либо значительного, намного сложнее, чем о каких-то пяти днях. В таком случае, почему не о пяти часах, не о пяти минутах? Видно, что Буслов особо «тащится» от момента, когда все откачивают Высоцкого – так надо было вообще взять только эту сцену и растянуть на 2 часа.

Возможно, людям, не очень знакомым с биографией и творчеством Высоцкого, фильм и покажется интересным, цельным, даже в чём-то философским, но для меня это даже не фильм – это вырванный из контекста кусок. Кусок, который, если сократить раз в 10, в принципе, мог бы стать частью чего-нибудь стоящего.

Но выкинем эти если бы. Остановимся на том, что есть.

Бог с ним. Раз уж вы и решили снимать фильм, взяв за основу небольшой период из жизни Высоцкого – снимайте! Но ведь и сам выбранный период просто ужасен! О чём повествует этот фильм? В чём его лейтмотив? Что вспоминается в первую очередь после просмотра? Как Высоцкому было плохо, как Танюха (на минутку – любовница поэта!) через всю страну везла наркоту и как кгбшник встал на путь истинный. Ребята, и это фильм о Высоцком? О его прекрасных песнях, о его сложном и противоречивом характере, о его богатейшем внутреннем мире? Где Высоцкий? Это плоская поролоновая кукла, ничтожная проекция того великого Высоцкого, каким он был на самом деле. Это просто плевок в лицо Владимиру Семёновичу…

Но, в принципе, чего ещё можно было ожидать от режиссёра, главными работами которого являются «Бумер» (в качестве режиссёра) и «Умняк» (в качестве актёра). О первом, пожалуй, знают все, а вот насчёт второго очень сомневаюсь. Так вот, «Умняк», или по-другому «Одиссея 1989», – это фильм с быдло-декадансными мотивами через всеохватывающий дурман наркоты. Чудесная визитная карточка Буслова, не так ли? Кроме того, «Высоцкий…» – всего лишь четвёртый (!) полнометражный фильм этого режиссёра вообще! Поэтому лично я не удивлён, что Владимир Семёнович получился в фильме тем, кем получился:

1.Наркоманом.

 1. Тормозом. Да вы хоть слышали, как реальный Высоцкий разговаривал в жизни? В нём была магическая притягательность, сумасшедшая харизма и море обаяния. Киношный же Высоцкий на протяжении всего фильма либо угрюмо смотрит исподлобья (тут по поводу неживой мимики не проканают отговорки о 6-часовом гриме – это был ваш собственный выбор, товарищи киношники), либо монотонно начитывает текст. Посмотрев на данный персонаж, рядовой зритель может даже подумать: да что в этом Высоцком находили сотни женщин?
 2. Блядуном (в то время как законная жена Высоцкого, Марина Влади, договаривается в Париже о его лечении, сам он крутит роман на стороне).

Неужели именно за эти его качества, показанные в фильме, концертные залы, где он выступал, были забиты до предела? Неужели из-за этого на протяжении десятилетий его популярность держится на поражающем уровне?! Скажите мне, где песни? Где песни Высоцкого, звучащие на фоне киносцен? Где саундтрек из трейлера? По-моему, это просто абсурд – снимать кино про барда и так бездарно распорядиться тем материалом, благодаря которому этот человек и проявил свой гений, благодаря которому его боготворила вся страна!

Что же касается Буслова, то я не понимаю, как смогли допустить, чтобы такое кино, которое должно было стать знаковым, эпохальным для стран бывшего СНГ, позволили снимать человеку, который а) снял 4 полнометражных фильма б) из этих четырёх известен только фильмом для среднего ума про бандюг в лихие 90-е, в) не мог проникнуться личностью живого Высоцкого в связи со своим возрастом.

Да, я считаю, что хороший фильм о Высоцком мог снять человек, который родился не позднее 1960 года как минимум; тот человек, который помнит его при жизни; который жил в то время и знал, как и что было в те годы. Поговаривали, что «Высоцкого…» вначале вообще должен был снимать Александр Митта. Так вот, я в глубочайшем разочаровании, что этого не произошло. Митта – талантливейший режиссёр сам по себе, вне контекста. Стоит ли говорить о том, что, сравнивая его с Бусловым, я подобным сравнением просто унижу Александра Наумовича?

Теперь актёры. По поводу Безрукова скажу лишь одно: единственная справедливость фильма состоит в том, что он не указан в титрах как исполнитель главной роли. И тут вопрос не в том, как я отношусь к Безрукову вообще (хотя если кому надо – отношусь скептически), а в том, что должен был сделать актёр, играющий Высоцкого. Голос – чужой, мимика – чужая. Где актёр? В чём актёр? Всё, что он должен был сделать – правильно-скудно пожестикулировать? Правильно оголить свой торс? Правильно прикинуться мёртвым? Ребята, да в таком случае я почти по всем критериям создан для роли Высоцкого – разве что с голым торсом здесь облом: фигурой не удался.

В общем, о манекенах поговорили. Теперь всё-таки об актёрах. Панину за его сцену с Акиньшиной – Нику, Золотого орла, Золотого Глобуса, Оскара и т.д. Если кто достоин справедливой похвалы за этот фильм, так это он. Прекраснейшая игра, многоуровневая  тончайшая передача эмоций, великолепное проживание образа. Андрей Смоляков – тоже очень хорошая работа. Однако определённая однообразность и недостаточная эмоциональность самого персонажа не позволила полностью раскрыть потенциал этого актёра. Акиньшина, Ильин, Астрахан – просто на уровне.

А теперь самое интересное.

Я полагаю, что если собирается группа людей и хочет снимать фильм о человеке-эпохе, то они просто обязаны пригласить соответствующих актёров… Поэтому мне совершенно непонятно, как можно было в ТАКОЕ КИНО позвать Леонидова и Урганта? Господи, да кто это вообще такие? Кто такие Леонидов и Ургант в мире кино? За что же так ненавидеть Высоцкого, чтобы уже на этапе выбора актёров попасть впросак? И если в игре Леонидова самой по себе нет ничего отторгающего, то в каждой сцене, где появлялся Ургант, я был вынужден затаивать дыхание и молиться о том, чтобы он не испоганил кадр… Но, видно, Бог был занят. Я не помню, когда в последний раз видел что-либо более фальшивое. Особенно меня передёрнули моменты, когда Ургант пытается играть в экспрессивную личность – голос повышается до заоблачных высей, глаза вылазят из орбит… Не верю ни единому мускулу на лице, ни единому жесту.

Напоследок хочу сказать, что людям, знакомым с Высоцким на уровне «Если друг оказался вдруг», фильм должен понравиться. Он красочен, ярок, вмещает в себя то, что нужно рядовому зрителю: и любовь, и дружбу, и трагедию, и политику. Такому зрителю особо не с чем сравнивать – он с благодарностью примет и то, что ему показали – ещё скажет за это спасибо. Как говорится, народ добрый, но мало понимает.

Что же касается зрителя, разбирающегося в творчестве и жизни поэта, мой совет: фильм всё-таки посмотрите (потому что не посмотреть фильм про Высоцкого просто нельзя) и постарайтесь снисходительно отнестись ко всем его косякам

P. S. Я уверен, что со временем о Владимире Семёновиче снимут куда более качественное и действительно достойное его величия кино.

Александр Щедринский

Завдання 3. Прочитайте уривки зі статті М. В. Гоголя “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году”. Яких помилок, на думку автора, припускаються критики найчастіше? Чи лишаються ці помилки актуальними на сьогодні?

Н.В. Гоголь публикует в журнале «Современник» статью без подписи: О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году, где – в том числе – рассказывает  об ошибках литературной критики. «О чём же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою, на всё другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания. В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал своё дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно-образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своём слове. Журнальная критика по большей части была каким-то гаерством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и в таком-то отношении, совсем нет. «Это книга», говорили рецензенты, «удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси; продаётся по пятнадцати рублей; автор выше  Вальтер Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра». Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчётно. Если счесть все те, которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упрёках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчётно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас, в лучах славы, с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, ещё остающемся, ещё заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, ещё требующих её, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и всё это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнёт Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить, – итак, подавай нам Шекспира! Говорит он: «С сей точки начнём мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Ещё в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, растроганной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нём видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щёгольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла, наконец, русская критика! Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые ещё не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы? Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден ещё более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода. Корифеев её было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму, и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы: и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы. Но довольно. Заключим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и, при большем количестве журналов, явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели».

Гоголь Н.В.,  О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году / Собрание сочинений в 6-ти томах, Том 6, М., «Государственное издательство художественной литературы»,  1950 г., с. 102-105.

Завдання 4. Прочитайте тексти. Знайдіть серед них огляди і рецензії.

 1. Один город на двоих
  Не знаю, почему мне так нравится этот фильм, причем с каждым просмотром — все больше и больше. Он четко выделяется среди других русских фильмов на эту же тематику, но вот чем? «Питер FM» и не совсем типичная романтическая комедия, но и не слишком слезливая мелодрама. Он такой… такой романтичный, лиричный и наверное немного женский — вот, это его отличительная особенность.
  Что касается самого фильма… Первое, что хочется выделить: у главных героев очень приятные голоса, особенно у Максима (еще бы, его ведь играет Евгений Цыганов, а у него, наверное, самый очаровательный голос в российском кинематографе). И это не случайно, так как ключевые диалоги герои произносят, именно разговаривая по телефону, при этом оператор в то же время может показывать нам Неву или Фонтанку, мосты, проспекты, дома и т. д. Герой, в честь которого и назван фильм — его величество Петербург. Его великолепную архитектуру здесь подали неожиданно, но весьма удачно. Ускоренные панорамные съемки, суета улиц, жители северной столицы, находящиеся в вечной спешке — всё это пленяет, очаровывает и не отпускает тебя. Хочется так же бежать по улицам Питера, торопиться, не успевать… а потом вечером, ощущая телом и душою спокойствие, гулять по крышам (подойдет и просто посидеть на подоконнике, укутавшись в старый плед) и мечтать, мечтать, МЕЧТАТЬ!
  И кстати насчет мечтательности: и Маша, и Максим показаны очень творческими, искренними, тонко чувствующими людьми. Только такие могли познакомиться столь необычайным образом и стать друг для друга всем. Но с другой стороны, в Петербурге и не могло случиться по-другому, не правда ли?
  9 из 10

матеріал із сайту “Кинопоиск”

2. Странный привкус несказанности.

Вышедшее начало трилогии о не особо приметном хоббите по имени Бильбо очень смелое заявление, по-моему мнению, на историю сравнимую с сагой «Властелин колец». Как не фанат данной саги в целом отпишусь, при этому никого не обидев и не задев, довольно хладнокровно и рассудительно. Первое что хотелось бы отметить: фильм хорош, честно он безупречен, всё что окружает действующих лиц на протяжении всей картины завораживает, сама мысль и сама суть истории заставляет жадно вздыхать, думая что же дальше то. (Предупреждаю, если меня не понял Толкиенисты, я не читал ничего связанного с хоббитами, да и не жалею вовсе.) Краски, игра актёров, отличный дубляж как никак — всё это просто безупречно, «смачно» и гениально за подобное стоит восхвалять всех тех ребят, работающих над картиной. Но есть ряд «НО», который уж, извините подвиньтесь, бросается в глаза.
Начну я думаю по порядку.
1) Прежде чем писать далее, хочу заметить, что мне по душе занятные фильмы с рассуждениями о жизни, грубо выражаясь. Но почти 3 часа экранного времени на полчаса действий это жестоко, людям не знающих Средиземья как такового, людям, которым всё равно на королей Эльфов, на длинные густые бороды гномов, им непонятен зачин данной сказки. В целом всё очень хорошо и подано на блюде с золотой окаёмочкой, но можно же урезать и нужно, лишняя болтавня не красит фильм, где нужны войны, луки, щиты, топоры, отрубленные головы.
2) Холодные, ничем не примечательные герои. Ну это так. Даже тот самый Бильбо — он хорош, но хорош по своему, он не вызывает нужного фонтана эмоций, наблюдая за ним. Тоже самое и про остальных гномов, кто они, что они, откуда они — всё тленно, всё ненужно. А ненужное нужно отбрасывать, чтобы получился шедевр. Даже схватка в конце и поступок Бильбо и много явных «Неожиданных поворотов» не красят никак картошечные носы упитанных гномов. Только Гендальф, голый (ой, простите Голум) и немного Бильбо. Всё.
3) Этот фильм нужно смотреть сразу после «Властелина колец», а то ощущение всей глобальности не передаётся. Честно, складывается такое ощущение:” Пфф, да и что этот Мордор, что эти Эльфы и Гномы — чепуха».
Наговорил я от всей души, как говорится. Не прошу меня казнить, моё мнение опять же только моё. Фильм стоит просмотра, такие фильмы не часто посещают экраны кинотеатров, и вся моя критика смешна по сравнению с колоссальной работой режиссёра.
Смотрите, думайте, восхищайтесь и, конечно же, надейтесь на продолжение.

матеріал із сайту “Кинопоиск”

3. Фільм, що змусив моє серце битися частіше

Одного разу мій батько прийшов до­дому і, побачивши, що я знову дивлюсь якусь безглузду американську комедію, порадив мені подивитися фільм «Хатіко: найвірніший друг». Перед цим він чесно мене попередив, що фільм добрий, але важкий для сприйняття, особливо такій натурі, як я. Я не сприйняла його слова всерйоз, але все ж відклала перегляд фільму на інший день. І ось якось сидя­чи у кімнаті, я знову побачила диск із записом «Хатіко».

Мої емоції виливалися через край. Десь на середині фільму до очей підступили сльози. Це найкраща кінострічка, яку я коли-небудь бачила. Тут нема ні штучності, ані награності, ані жалощів, ані зображення страж­дань бідного пса в страшному світі людей, ані жахів смерті. Нема привабливих для гляда­ча спецефектів і неймовірних закрутів сюжету, нема жодних інших «козирів» комерційних кіношних штамповок. «Хатіко» не намагається витиснути з тебе сльозу, не використовує ніяких трюків – сльози самі викочуються назовні. І то не прості собі сльози «поплакав, очистився, забув». «Хатіко» – не недільна сімейна кіноісторія. Це справжній емоційний шедевр, в якому все гармонічно: музика, світло, тьмяні кадри, зняті «со­бачими очима».

Головну роль у фільмі віддали не Річарду Гіру, як на­писано в анонсах, і не красивому псу з мудрими очима. Голов­на роль належить Відданості. Справжній, щирій, простій, життєвій. Якої нема й не може бути в найміцнішій дружбі лю­дей. Дружнє «цементування» двох людей обов’язково має тріщину, бо завжди знайдеться хоча б крихітна шпарина для егоїзму. А, може, й не Відданість головна в «Хатіко». Мабуть, головна у фільмі Любов. Та банальна щоденна Любов, на якій проростає дружба, пова­га, розуміння, прив’язаність, вірність. Така любов живе всю­ди: в кожному теплому погляді, в кожному лагідному дотику, в кожному щирому слові, в буденній турботі про близьких.

Я не можу сказати з по­вною впевненістю, що саме так приваблює і розчулює в цьому фільмі. Може це легкий для сприйняття сюжет, може те, що кінострічка знята за реальними подіями, а може й те, що я ще ніколи не бачила такої відданості серед людей. До речі, як я вже казала, фільм поставлений за відомою правдивою історією, що сталася в Японії в 20-х роках. Пес щодня проводжав і зустрічав свого господаря на вокзалі. Потім господар несподівано помер, але пес протягом дев’яти років, що­день о п’ятій годині вечора при­ходив на вокзал зустрічати госпо­даря і чекав його до останнього потягу. Потім японці поставили йому пам’ятник на тому місці, де він постійно чекав господаря.

Хочу трохи розповісти про сюжет фільму. У центрі – професор коледжу. На вокзалі він знаходить маленьке цуценя, яке потім приносить додому. Згодом пес росте. Відданим і добрим. Хазяїн помирає, а пес залишається вірним своєму го­сподарю. Можна довго говорити про цю зворушливу кінострічку. Але, скажу чесно, я не бачу сенсу. Раджу всім подивитися «Хатіко», адже я почала розуміти вислів Гітлера лише після пере­гляду фільму, стала цінувати свого пса.

Альона БАРАННИКОВА

Завдання 5. Перегляньте відео, зняте за мотивами оповідання О’Генрі та проаналізуйте фільм, даючи відповідь на такі питання:

а) якою є назва твору? що вона означає?

б) яка ідея твору? як вона виражена і донесена до аудиторії?

в) з чого починається фільм? наскільки вдало початок готує аудиторію до того, що вібдуватиметься далі?

г) якою є гра акторів? чи “вірить” їм глядач? з чого це видно?

ґ) оцініть монтаж фільму, наскільки вдало побудована оповідь?

д) які кадри вам найбільше запам’яталися? як вони побудовані композиційно?

е) яким є зв’язок між цим твором та іншими? якщо це екранізація, наскільки вдало виражена ідея, закладена у твір автором?

Рассказ О’Генри “Дары волхвов”

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: “М-р Джеймс Диллингхем Юнг” “Диллингхем” развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове “Диллингхем” потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное “Д”? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: “Джим!” и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс. Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы – специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряди и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана – специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову – и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: “M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос”, Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

– Не купите ли вы мои волосы? – спросила она у мадам.

– Я покупаю волосы, – ответила мадам. – Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

– Двадцать долларов, – сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

– Давайте скорее, – сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях – прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном, Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, – такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму, Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство – эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

“Ну, – сказала она себе, – если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!”

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

– Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас – ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

– Джим, милый, – закричала она, – не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

– Ты остригла волосы? – спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

– Да, остригла и продала, – сказала Делла. – Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

– Так, значит, твоих кос уже нет? – спросил он с бессмысленной настойчивостью.

– Не ищи, ты их не найдешь, – сказала Делла. – Я же тебе говорю: я их продала – остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, – продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, – но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше – восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

– Не пойми меня ложно, Делл, – сказал он. – Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же – увы! – чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней один задний и два боковых, – которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого… Делла знала это, – и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

– У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

– Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

– Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

– Делл, – сказал он, – придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

Заняття 7. Коментар

Завдання 1. Прочитайте коментар, проаналізуйте його структуру та знайдіть джерела інформації

Смерть Бен Ладена: поголос замість сенсації
Чому безглуздо вихваляти помічника Рамсфельда за сенсаційну «новину» про загибель Усами бен Ладена.
«Чорт забирай!» – протрубила New York Observer. Газетний заголовок увінчував профайл Кіта Урбана – помічника екс-міністра оборони Дональда Рамсфельда. Він зненацька став знаменитістю, коли його твіт поширився світом.
Якщо ви не відпочивали в цей час у космосі, ви знаєте, про що йдеться. Коли журналісти ламали голову над тим, про що повідомить незвично пізно в неділю Барак Обама, Урбан оголосив на своєму твітері: «Одна поважна особа сказала мені, що Осаму бен Ладена вбито. Чорт побирай!». Цей твіт перетвітив Брайан Стелтер із New York Times, і він швидко став легендою.
Урбанів твіт з’явився раніше, ніж про смерть Бен Ладена повідомили провідні медіа, і в обіг було запущено версію, що Урбан зі своїм твітером переграв великих гравців.
Насправді це дурниця.
Щоб повідомити сенсаційну новину, потрібно було її застовпити. А для цього потрібно мати факти.
А що, власне, мав Урбан?
Якийсь незнайомий, за його словами, «продюсер телемережі», зателефонував йому, щоби взяти інтерв’ю у Рамсфельда. Його цікавило, що той думає про загибель Осами бен Ладена.
Інакше кажучи, він нібито володів інформацією, що справила б ефект вибуху бомби. Та чи відповідала вона дійсності, й сам не знав. Надійного джерела в нього не було. Підтверджень він не отримав. І навіть не намагався отримати.
До чого тут журналістика? Ербан передав чутку.
Однак TechCrunch охарактеризував це як першу правдоподібну ознаку, що невдовзі буде оголошено про смерть Бен Ладена. Daily Caller приписала Урбану, що він «першим повідомив сенсаційну новину». А канадська телемережа CTV чвиркнула фонтаном: «Це та сенсація, яку мріє повідомити першим кожний журналіст і кожний медійний новинар. Однак новину про смерть Бен Ладена сповістили не “великі хлопці”. Це було повідомлення на твітері усього з 15 слів». Метт Розов написав у Business Insider: «Твітер виявився швидшим, точнішим і цікавішим джерелом інформації, ніж будь-яке інше».
Урбану пощастило. Виявилося, що Обама саме готувався оголосити про смерть терориста №1. Та з цієї причини навряд чи варто його вихваляти. Як полюбляв говорити колишній тренер Philadelphia Eagles Бадді Раєн, коли безнадійна команда добре грала, навіть сліпій білці одного разу щастить знайти жолудя.
Сама по собі історія, безперечно, чудова… 27-річний молодик відривається від споглядання гри в хокей і повідомляє світу про смерть Усами бен Ладена. У чому ж тоді проблема?
А ось у чому. Завчасно надісланий Урбаном твіт міг ввести в оману. Це натяк на те, що гадання на кавовій гущі – вельми гарна річ, що метод перевірки фактів застарів і їх треба просто видавати на-гора. Ми тільки-но встигли перевести дух після того, як Національне громадське радіо розповсюдило образливу новину про смерть конгресменки Ґабріелли Ґіффордс, яка залишилася живою, і ось маємо знову. Невже ми справді хочемо обрати цей шлях?
Слід віддати належне Урбану. Аби не подумали, що він новий Боб Вудворд чи Сі Герш, після першого твіту він надіслав новий: «Не знаю, чи це правда, та молімося за це». А потім додав: «Леді й дженти, почекаємо, що скаже президент. Можливо, це дезінформація чи просто чутка».
Схоже, що Урбан краще розуміє свою роль, аніж ті, хто завзято співають йому хвалу. «Я не журналіст, – сказав він в інтерв’ю Observer. – Я дивився новини. Вони старанно уникали повідомляти про те, що могло виявитися чутками. І правильно робили».

Завдання 2. Прочитайте тексти. Який із них є коментарем, а який – глосою? Запропонуйте варіанти редагування текстів. Обґрунтуйте свою думку

1. Горе от ума

Проблема с посещением библиотек возникла уже давно. Многие преподаватели решают ее, давая много задания, и студенты вынуждены искать материал в библиотеках, но не все. У многих в домах есть компьютеры и намного легче зайти на сайт в интернете и скачать любую книгу, которую нужно прочитать, чем сидеть часами на пролет в библиотеке. Проблема грамотности молодежи тоже наболевшая, но быстро не решаемая и возникшая не на пустом месте. Говорить, что нынешняя молодежь не грамотна можно, но отнюдь не вся. Это тоже же самое, если сравнить профессора университета и рабочего на заводе, а общее у них будет только возраст. Библиотеке не посещают по одной банальной причине, что там нельзя найти нужную информацию. Если бы поменяли систему обслуживания в научных учреждениях, то картина с посещаемостью изменилась.

Если вынудить студентов ходить в библиотеки то они там будут заниматься все чем угодно, но не чтением книг. Нельзя принудительно заставить человека делать то, что ему не выгодно. Теряется много времени в пустую, поэтому все больше молодежи предпочитают интернет. Можно рассмотреть эту проблему на конкретном примере. Студенту дают тему курсовой работы, он идет в библиотеку и что ему там говорят, идите и ищите сами, даже не направляя в нужную секцию. Даже предположим он нашел нужные книги сам, что бывает очень редко. С первого раза разобраться, как заполнять лист для получения книг не может никто. Дальше вывод напрашивается сам, зачем ходить в место, где тебе не подскажут, если в интернете тебе даже варианты предлагают. Если этот же студент ведет тему неправильно в поисковике, то ему все равно дадут доступ до той информации, которая ему нужна. Я не хочу агитировать студентов, но в городе Одессе только в библиотеке имени Горького нормальное обслуживание, а во всех других непонятно, что делают служащие в зале. Они беспорядочно ходят, а когда подходишь с вопросом, то вместо ответа получаешь каменное лицо библиотекаря со словами: «Вы, что не можете разобраться сами». Согласитесь после такой реплики, совсем пропадает желание прийти второй раз.

Так, что прежде чем говорить о том, что современная молодежь не ходит по – библиотеках, задумайтесь, как служащие встречают посетителей. Сейчас прогресс не стоит на месте, придумывая все новые носители информации более удобные, чем книги. То если не изменить систему обслуживания изнутри, то студенческая масса перестанет совсем обращаться к книгам!

2. Бюджетники – в библиотеки, а остальные без изменений.

«Наказание» за непосещение библиотеки – лишение стипендии. Именно такой метод борьбы с ленивыми студентами предлагает ректор Казанского педагогического университета – академик Снегирев Виктор Петрович. В своем выступлении он поднимает очень актуальные вопросы. Речь идет об интеллектуальном и моральном уровне сегодняшних студентов. Виктор Петрович уверен в том, что молодежь не читает книг, да и вообще, единственным ее интересом является пиво и развлечения. «Надо заставить студентов читать», – предлагает он и приводит достаточно весомые аргументы. Важно заметить, что делает он это грамотно, приводя данные о снижении количества посещений библиотеки.

Сначала можно подумать, что эта, вроде бы, радикальная мера достаточно неплоха и имеет свою силу. Но если задуматься – это, возможно, изменит внешнюю сторону проблемы, но никак не плод. Да, студенты, заинтересованные в получении стипендии, начнут ходить в библиотеки, но разве корень проблемы только в этом? Изначально говорится об уровне интеллекта, а метод «пойдете в библиотеку – сразу поумнеете» не лучший выход из этого положения.

Господин Снегирев, конечно, прав, но немного забыл о том, что каждый человек (а в нашем случае конкретно – студент) сам вправе выбирать себе увлечения, род деятельности и так далее.

Принуждения не смогут дать положительного результата. Академик не учитывает наш современный уровень жизни – ведь уже многие могут себе позволить скачать книги в Интернете и читать их на своих электронных книжках. Да, и еще один очень весомый контраргумент в сторону доклада академика – стипендии интересуют всего лишь студентов-бюджетников, а это не такой уж и большой процент от общего количества студентов. Так каким образом это нововведение способно повлиять на общий уровень интеллектуального развития?

Уровень грамотности зависит вовсе не от посещения библиотек, а интересы молодежи зависят не только от количества прочитанных книг. Корень этой проблемы лежит где-то в недрах системы образования, которой необходимы реформы, но только не совсем те, что нам предлагают (я говорю о внезапном и кратковременном решении отменить стипендии вообще или об отмене закрытия общежитий). Эта проблема все еще остается открытой, а нам, студентам, все-таки не хотелось бы, чтобы преподаватели приходили к выводу, что большая часть аудитории – случайные люди.

3. Стипендии – читающим!

Мечта каждого филолога – идеально грамотное общество без «политЕк» и «Фон Визеных», без «можИш_» и «будИш_»  и прочего литературных извращений. Но как и любая другая мечта, она кажется призрачной и неисполнимой.

В своем выступлении академик Снегирев, ректор Казанского педагогического института имени Николая Лобачевского, связывает проблему безграмотности студентов с тем, что они «не читают книг».  Поэтому предлагает кардинальные меры: отбирать стипендию у тех студентов, которые не посещают библиотеку определенное количество раз за семестр. С одной стороны, сохранение стипендии – отличный стимул для работы, а с другой – идея немного устаревшая. И относительно этого аспекта можно выделить некоторые моменты.

Первое «открытие Америки». Количество посещений библиотеки далеко не приравнивается к количеству прочитанных книг.  Любой студент, взяв книгу на дом, может продержать ее «нужные» несколько дней и вернуть, не открыв ни разу. А проверку устраивать, естественно, никто не будет: во-первых, нужен персонал, который будет этим заниматься; во-вторых, персонал должен быть предельно начитанным (предпочтения студентов могут быть рассеяны от древнегреческих философов до футуристской фантастики); в-третьих, работу литературных ревизоров нужно оплачивать, что создает определенные трудности. С большим успехом можно ввести на всех курсах и специальностях обязательный предмет: «Литература всех времен и народов», а лучше вообще: «Чтение» –  как в начальной школе.

Второе «открытие Америки». Мир технологий эволюционирует, а просторы Интернета с каждым днем все больше расширяют свои границы. Вследствие этого мы переживаем дигитализацию – перевод информации в цифровой формат, которая не обошла стороной и издание книг и журналов.  Несколько нажатий клавиш, заветное «скачать» – и в вашем компьютере уже хранится целая библиотека: удобно, быстро, ёмко. Исключение составляет, пожалуй, только научная литература, которая слабо распространена в сети.

Также нельзя не отметить возрастающую популярность электронных книг: зрению они не вредят,  а при весе 150-200 грамм вмещают тонну литературы. Кому не понравится подобный эквивалент университетских библиотек? Поэтому намного логичнее было бы предположить, что количество посетителей читального зала сократилось именно за счет людей читающих, которых как раз стимулировать нет никакой необходимости.

Третье «открытие Америки».  Предложенное решение касается исключительно студентов-бюджетников. Остальных (а это большая часть) лишение стипендии не коснется, стимула не будет, соответственно и эффекта тоже.

Проблема безграмотности студентов кроется намного глубже, в корнях системы образования, допускающая поступление в вуз «грамотеев», которые и создают общую картину падения грамотности среди студенчества. А решить ее на уровне университета невозможно.

Завдання 3. Прочитайте коментар та створіть підзаголовки-аргументи

Еммануель Макрон: п’ять причин, чому він виграв

Коваленко Алла Федосіївна

Коваленко Алла Федосіївна

доцент, кандидат філологічних наук

курси: Теорія журналістики, Журналістський фах

наукові інтереси: комунікативні аспекти української публіцистики доби Розстріляного відродження, шістдесятництва й періоду дисидентства.

Автобіографія: Народилася в с. Трудове Кілійського р-ну Одеської області. У 1991 році закінчила середню школу в с. Трудове і вступила на філологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, який закінчила в 1996 році. З 1995 до 2000 років працювала вчителем першої категорії української мови та літератури в ЗОШ № 62 м. Одеса. З 2000-2003 роках навчалася на денному відділенні аспірантури філологічного факультету, працювала на підготовчому відділенні філологічного факультету. У 2004 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – українська література. 2007 року рішенням Атестаційної колегії було присвоєно вчене звання доцента кафедри журналістики.

наукові публікації:

навчально-методичні розробки:

Методичні вказівки до написання й оформлення курсових робіт з історії української та зарубіжної журналістики для студентів 2-го курсу спеціальності “Журналістика”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 36 с.

Жанр фейлетону в журналістиці першої половини ХХ століття: Методичні вказівки для студентів п’ятого курсу спеціальності. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 24 с.

“Журналістика” Екологічна проблематика в сучасній українській журналістиці: Методичні вказівки та завдання для студентів третього курсу спеціальності “Журналістика”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 48 с.

Харизма як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики «Пульс української незалежності: колонка редактора») // Діалог : Медіа-студії : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. В. Александров. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 80–91.

Особливості друкованої продукції одеського самвидаву 60-80 років ХХ століття // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р. ) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 199–208.

Поетика заголовків публіцистики І. Багряного // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред.. В. Д. Бурлака, М. І. Майстренко. – Вип. 4.11 (90) – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 93-98.

Особливості сучасного екологічного PR портів Одеського регіону // Медіапростір: збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – Вип. 2. – С. 35-41.

Свобода слова і відповідальність публіциста в період хрущовської відлиги (на матеріалах публіцистики М. Рильського) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки / Відп ред. Л. М. Марчук. – Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 120-124 с.

Функціональне поле заголовків публіцистичних творів І. Багряного // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / Відп. ред.. Александров О. В. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 154- – 163.

Мініатюрна книга на Одещині // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / Відп. ред.. Александров О. В. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 258 – 205.

Контакти: longms@rambler.ru

Години для консультацій: четвер 15.30

«Пресрелізм» у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа

Наталія Стеблина

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
email: steblyna@onu.edu.ua

У статті вивчається вплив матеріалів, провідним джерелом для яких був прес-реліз, на читачів (опитано 118 респондентів). Встановлено, що основний вплив пресрелізму не в тому, що читачі запозичують фрейми, наявні у прес-релізі, а у спрямуванні уваги на тих, хто з точки зору автора цього прес-релізу, має бути важливим під час ухвалення рішення. Формування позиції читачів залежить від того, чи подається журналістом бекграунд (зокрема інші позиції щодо того, що сталося). Читаючи якісний матеріал із залученням великої кількості джерел, аудиторія стає більш схильною до того, аби сприймати проблему в ракурсі потреб громадянського суспільства. Aудиторія, у переважній більшості випадків, вважає достатньою інформацію, яку знаходить у тексті (навіть якщо прес-реліз – єдине джерело інформації у публікаціях), відповідно рішення читач ухвалює на основі саме тієї інформації, яку він знайде в газетному тексті.
Ключові слова: пресрелізм, контекст і сприйняття журналістського матеріалу, фреймінг, теорія порядку денного, журналістські стандарти, бекграунд

Література
1. Druckman J. N. Using Credible Advice to Overcome Framing Effects // The Journal of Law, Economics, & Organisation. – 2001. – № 17 (1). – С. 62-82.
2. Lee S. T., Basnyat I. From Press Release to News: Mapping the Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic // Health Communication. – 2013. – № 28. – C. 119-132.
3. McCombs M. E., Donald L. S. The Agenda-Setting Function of Mass Media. – The Public Opinion Quaterly. – 1972. – Вип. 36. – №2. – С. 176-187.
4. Вайшенберг З. Новинна журналістика: навчальний посібник / за загал. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української преси, 2011. – 262 с.
5. Василик Л. Провладність та опозиційність… А стандарти ті ж! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/provladnist_ta_opozitsiynist_a_standarti_ti_zh/
6. Дейвіс Н. Новини пласкої землі / Н. Дейвіс. – К. : Темпора, 2011.
7. Єременко С. Прес-релізи та Фейсбук — основні джерела інформації регіональної журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/presrelizi_ta_feysbuk_osnovni_dzherela_informatsii_regionalnoi_zhurnalistiki/
8. Калинина А. Поездки над пропастью [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odessa-life.od.ua/article/6666-Poezdki-nad-propastyu-kogda-otremontiruyut-ili-zamenyat-tysyachu-opasnyh-liftov-v-Odesse
9. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Річард Крейг. – K. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.
10. Новожилова І. Житомирські медіа: про стандарт достовірності та місцеву комунікацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/zhitomirski_media_pro_standart_dostovirnosti_ta_mistsevu_komunikatsiyu/
11. Онькова В. «Трагедия в лифте» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/35343.php)
12. Подробности трагедии в Одессе: 3-летний ребенок погиб в шахте лифта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-tragedii-v-odesse-3-letniy-rebenok-pogib-v-shahte-lifta-703609.html
13. Стеблина Н. Пресрелізм у мережевих виданнях, або Як журналісти допомагають владі виховувати слухняних громадян // Мас-медіа. Демократія. Інформаційна війна. – Науково-практичне видання. – К. : СПД Матвієнко, 2014. – С. 43-52.
14. Флах К. Г. Влада і злиденність преси / Ред.-упор. В. Ф. Іванов; Переклад В. Климченка — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 186 с.
15. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 207 с.
16. Ярова А. Дайджести як головний формат регіональної журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/daydzhesti_yak_golovniy_format_regionalnoi_zhurnalistiki/«Прессрелизм» в местной прессе: контекст журналистского материала и особенности восприятия сообщений одесских медиа
Наталия Стеблина
кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В статье изучается влияние на читателей материалов, ведущим источником для которых стал пресс-релиз, для этого путем опроса 118 респондентов установлено, що такие материалы определяют то, кого читатели считают главными героями новостей. Так что основное влияние прессрелизма не в том, что читатели используют фреймы, которые присутствуют в пресс-релизе, а в направлении внимания на тех, кто с точки зрения автора этого пресс-релиза, должен быть важным во время принятия решения. Формирование позиции читателей зависит от того, подается ли журналистом бекграунд (прежде всего, другие позиции по поводу того, что случилось). Читая качественный материал с использованием большого количества источников, аудитория становится более склонной к тому, чтобы воспринимать проблему в ракурсе потребностей гражданского общества. Также, исходя из результатов исследования, определено, что аудитория в большинстве случаев считает достаточной информацию, которую находит в тексте (даже если пресс-релиз – единственный источник информации публикации), соответственно решение читатель принимает на основании той информации, которую он находит в газетном тексте, не занимаясь поиском дополнительных источников.
Ключевые слова: прессрелизм, контекст и восприятие журналистского материала, фрейминг, теория повестки дня, журналистские стандарты, бекраунд.


«Pressreleasm» in the local press: journalistic material context and features of Odessa media messages perception
Nataliia Steblyna
PhD in Social Communications, assistant professor at advertisement and PR chair
Odessa I. I. Mechnikov University
Publications with the only press-release as a source are the main problem of the local press, it concerns not only internet-media, but print media as well, despite journalists of weekly papers have enough time for their own information search and gathering (M. Haler). The reasons of so called “pressreleasm”, a number of publications, which reprint press-releases are in the center of scientists’attention, however, there is lack of research about such publications perception. Such materials influence at audience is studied in the article, for this aim 118 respondents were interviewed. The specifics of publications, which contained “pressreleasm”, and publications with wider context (with bigger number of sources) was discovered. It was figured out that materials with “pressreleasm” influence news heroes detection, so responsibility decision is made within this circle. So the main effect of “pressreleasm” is not in framing, there was no connection between frames, used in a press-release, and responsibility perception, but attention direction to those figures who from press-release author’s point of view must be important during decision-making. So readers’ position forming depends on background presence in journalistic material (primarily commentaries of other important sources). Having read a qualitative publication (with sufficient number of sources), audience more likely perceives a covered problem in the context of civic society needs. Journalists’ public also considers information published in the article adequate and usually doesn’t need details (even if a standard of completeness was ignored by an author), relatively decision-making is set on the basis of that information which was published in the newspaper text. Also the audience does not demonstrate critical attitude towards professional standards violations by journalists. The standard of facts and comments separation is recognized better, the standard of completeness is not in the center of readers’ attention. As a result connection between theories of agenda setting and framing was found. According to the first theory readers consider heroes mentioned in journalists’ texts as significant. And frames, used by those heroes would be more powerful if there were lack of the context in the journalists’ text.
Key words: “pressreleasm”, context and journalistic material perception, framing, agenda setting theory, peofessional standards of journalism, background.

References
Druckman, J. N. (2001). Using Credible Advice to Overcome Framing Effects. The Journal of Law, Economics, & Organisation, 17 (1), 62-82.
Lee, S. T., & Basnyat, I. (2013). From Press Release to News: Mapping the Framing of the 2009 H1N1 A Influenza Pandemic. Health Communication, 28, 119-132.
McCombs, M. E., & Donald, L. S. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quaterly, 36 (2), 176-187.
Vaishenberg, Z. (2011) Novynna jyrnalistyka: navchalnyi posibnyk [News journalism: Tutorial]. (V. Ivanov Ed.). Kyiv: Academy of Ukrainian press, 262 .
Vasylyk, L. (2015) Provladnist ta opozytsiinist… A standarty g! [Pro-government and oppositing… But what about standards!] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/provladnist_ta_opozitsiynist_a_standarti_ti_zh/ [In Ukrainian].
Davies, N. (2011) Novyny plaskoi zemli [Flat Earth News], Kyiv: Tempora. [In Ukrainian].
Yeremenko, S. (2016). Pres-relisy ta Facebook – osnovni djerela informatsii regionalnoi jurnalistyky [Press-releases and Facebook are prominent sources for regional journalism]. Mediasapiens. Retrieved from http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/presrelizi_ta_feysbuk_osnovni_dzherela_informatsii_regionalnoi_zhurnalistiki/ [In Ukrainian].
Kalinina, A. (2016, April, 7) Poezdki nad propastiu [Trips under gulf]. Odesskaya jizn. Retrieved from http://odessa-life.od.ua/article/6666-Poezdki-nad-propastyu-kogda-otremontiruyut-ili-zamenyat-tysyachu-opasnyh-liftov-v-Odesse. [In Russian].
Creig, R. (2007). Internet-jurnalistuka: robota jurnalistiv ta vudavtsiv u novuh media [Internet-Journalism: the Work of Journalists and Editors in New Media]. Kyiv: Vudavnuchi dim Kuevo-Mohilyanska academia. [In Ukrainian].
Novogylova, I. (2015). Gitomyrski media: pro standart dostovirnosti ta mistsevu komynikatsiu [Gytomyr media: reliability standard and local communication] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/zhitomirski_media_pro_standart_dostovirnosti_ta_mistsevu_komunikatsiyu/
Onkova, V. (2016, March, 31). Tragedia v lifte [Tragedy in the elevator]. Vechernia Odessa. Retrieved from: http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/35343.php. [In Russian].
Podrobnosti tragedii v Odesse: 3-letnij rebenok pogib v shahte lifta [Details about tragedy in Odessa: 3 years old child died in lift shaft]. (2016, March, 29). Segodnya. Retrieved from: http://www.segodnya.ua/regions/odessa/podrobnosti-tragedii-v-odesse-3-letniy-rebenok-pogib-v-shahte-lifta-703609.html [In Russian].
Steblyna, N. (2014). Presrelizm u mistsevych vydanniah, abo jak jurnalisty dopomagaut vladi vyhovuvaty sluhnianyh hromadian [Pressrealism in local press. How do journalists help to the local authorities to educate obedient citizens]. Mas-media. Demokratia. Informatsiina vijna [Mass-Media. Democracy. Informational war] (pp. 43-52). Kyiv: CPD Matvienko. [In Ukrainian].
Flach, K.-H. (2015). Vlada I zlydennist presy [The power and the misery of the press]. (V. F. Ivanov Ed.). Kyiv: Academy of Ukrainian press, Center of Free Press. [In Ukrainian].
Strohmeier, G. (2008) Politics and mass-media. Kyiv: Publishing house Kyiv Mohyla Academy. [In Ukrainian].
Yarova A. (2016) Daidjesty yak holovnyi format regionalnoi jurnalistyky [Digests as the main format of the regional press] Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/daydzhesti_yak_golovniy_format_regionalnoi_zhurnalistiki/ [In Ukrainian].

Авторська журналістика як інструмент міжнародних медіакомунікацій

Ольга Гресько

кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення та радіомовлення
Інститут журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано явище авторської журналістики як перспективний засіб творення змістового наповнення для зарубіжної аудиторії. Визначено роль, місце і перспективу сучасних колумністів (публіцистів), які є посередниками різних цивілізаційних культур в інформаційному суспільстві та формують громадську думку і загальне уявлення про певну країну, націю, спільноту.
На основі порівняльної характеристики п’яти відомих блоґ-платфом (WordPress, Blogspot (Blogger), Tumblr, Quora, Medium) визначено пріоритетні інструменти міжнародних медіакомунікацій.
Феномен авторської журналістики (колумністики) розглянуто в контексті популяризації ідей і поглядів, які відображають правдивий сучасний стан речей в Україні. Авторитетні журналісти, блоґери уособлюють «лідерів думок», які користуються довірою інформаційного суспільства, тому поєднання їхньої творчості з можливостями телерадіомовлення і новітніх комунікацій створюють додаткові можливості реалізації ідеї постійної підтримки міжнародних інформаційних потоків з України.
Ключові слова: авторська журналістика, блоґер, колумніст, міжнародні медіакомунікації, телерадіомовлення.

Література
1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2004.
2. “Що європейці думають про Україну?” Повні результати опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iwp.org.ua/img/Ukr_poll_ukr_all.pdf
3. Д. Бірюкович. Місія «Батьківщини». – К., 2007.
4. Подолян Т. За два з половиною року Вадим Бірюкович обійде на яхті планету[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_za-dva-z-polovinoyu-roku-vadim-biryukovich-obijde-na-yahti-planetu/739621
5. Прилюк Д. М. Теорія і методика журналістської творчості. – К., 1973.
6. Державне іномовлення: аудиторія, контент, платформи, — думка експертів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio
7. Шаповал Ю. Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.Авторская журналистика как инструмент международных медиакоммуникаций
Ольга Гресько
кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения
и радиовещания
Институт журналистики Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко

В статье проанализировано явление авторской журналистики как перспективное средство создания содержательного наполнения для зарубежной аудитории. Определена роль, место и перспектива современных колумнистов (публицистов), которые выступают посредниками различных цивилизаций и культур в информационном обществе и формируют общественное мнение, общее представление об определенной стране, нации, сообществе.
На основе сравнительной характеристики пяти известных блог-платформ (WordPress, Blogspot (Blogger), Tumblr, Quora, Medium) определены приоритетные инструменты международных медиакоммуникаций.
Феномен авторской журналистики (колумнистики) рассмотрен в контексте популяризации идей и взглядов, которые отражают истинное положение вещей в Украине. Авторитетные журналисты, блогеры олицетворяют «лидеров мнений», которые пользуются доверием информационного общества, поэтому сочетание их творчества с возможностями телерадиовещания и новейших коммуникаций создают дополнительные возможности реализации идеи постоянной поддержки международных информационных потоков из Украины.
Ключевые слова: авторская журналистика, блогер, колумнист, международные медиакомуникации, телерадиовещание.


Personal journalism as a tool of international media communications

Olga Gresko,
PhD in Philology, Associate Professor of the TV and Radio department
Institute of journalism National Taras Shevchenko University of Kyiv

The article analyzes the phenomenon of personal journalism as a promising tool of creating media content for the foreign audience. The role, place and perspective of modern columnists (journalists) who act as intermediaries of different civilizations and cultures in the information society and opinion leaders forming general idea of the country, nation, community are determined.
There are priority tools of international media communications based on comparative characteristics of five known blog-platfoms (WordPress, Blogspot (Blogger), Tumblr, Quora, Medium).
The phenomenon of personal journalism is considered in the context of popularizing the ideas and attitudes that reflect the truthful current situation in Ukraine. Respected journalists, bloggers represent opinion leaders who have trust in the information society thus the combination of their creativity with the broadcast possibilities and new communications create additional opportunities of the idea of the constant support of international information streams from Ukraine.
The enforcement of the information presence of Ukraine in the world is possible by means of the active participation of foreign authors in Ukrainian discourse. Most Europeans have an idea about Ukraine based on stereotypes. A lot of negative myths, false information were created in the frame of Russian propaganda aimed to the foreign audiences. Counter-propaganda requires powerful efforts and resources. One of the most efficient mechanisms of information confrontation could be the development of strong civil vector by means of modern communications. The consumers’ involvement into the process of creation of the media content motivates them to analyze, think and check information.
Positive information stream about Ukraine based on true and verified data on achievements in various spheres of life, success stories of people, etc. for the audience abroad could be formed by means of joint efforts of Ukrainian and foreign producers of media content.
Despite new rules and conditions of the media market competition professional journalism in the beginning of XXI century should follow certain principles when reaching a larger audience. Modern digital platforms are spreading messages without editors filters. Phenomenon of “fake news” is getting popular thus the idea of promoting “true news” in the global information space motivates to unite efforts of authors, journalists, columnists, bloggers, social publishers and other people from different countries in a common correspondent network which could resist manipulations globally.
Keywords: blogger, broadcasting, columnist, international media communications, personal journalism

References
1. Zdoroveha, V. J. (2004) Teoriya I metodyka zhurnalistskoyi tvorchosti [Journalism creativity theory and methodic], Lviv. [In Ukrainian]
2. IWP (Institute of World Policy) (2015). Scho evropejtsi dumaiut pro Ukrainu? Povni rezultatu opytuvannia [What European people think about Ukrainians? Full survey results]. Retrieved from: http://iwp.org.ua/img/Ukr_poll_ukr_all.pdf [in Ukrainian].
3. Biriukovych, D. (2007) Misiya «Batkivshchiny» [“Batkivschyna’s” Mission]. – Kyiv.
4. Podolian, T. (2016, December, 9) Za dva z polovynou roky Vadym Biriukovych obijde na jachti planet [For two years and a half Vadym Biriukovych will get round the planet on yacht]. Gazeta. ua. Retrieved from: http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_za-dva-z-polovinoyu-roku-vadim-biryukovich-obijde-na-yahti-planetu/739621[in Ukrainian].
5. Pryliuk, D. M. (1973) Teoriya I metodyka zhurnalistskoyi tvorchosti [Journalism creativity theory and methodic], Kyiv.
6. Derjavne inomovlennia: auditoria, kontent, platformy – dumka ekspertiv [State international broadcasting: audience, content, platforms – experts’ thought]. Mediasapiens. Retrieved from: http://osvita.mediasapiens.ua/tv_radio[in Ukrainian].
7. Shapoval, Y. H. (2002) Televiziyna publitsistyka: metodalohiya, metody, maysternist: Monohraphiya [Television journalism: methodology, methods and mastery: monograph], Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні комунікації

Петро Вербицький

провідний фахівець,
Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів,
email: verbytskyjpetro@ukr.net

Аналізуються ключові аспекти взаємодії діяльності органів влади і мас-медіа в Україні. Наголошується на тому, що в науці про соціальні комунікації ця проблема висвітлюється дещо хаотично. Визначається коректність вживання поняття “взаємодія” щодо діяльності влади та ЗМІ. З огляду на розвиток інформаційної активності суспільств та визначення поняття інформації як трансформаційного ресурсу, а також виходячи з того, що саме інформація найбільше впливає на всі процеси перетворення, конкретизовано особливості подання даних щодо діяльності органів влади. Підкреслюється, що основним пріоритетом державної політики в галузі ЗМІ повинно стати підтримання демократичних правил гри на медійному ринку, чітке визначення критеріїв взаємин влади та мас-медіа. Робиться висновок про те, що мас-медіа часто розглядаються не як соціально відповідальний бізнес, а як складова політичного капіталу чи впливовості.
Ключові слова: аудиторія, влада, інформація, мас-медіа, політика, управління.

Література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.
Галаджун З.В. Правові норми журналістики України : Навч. посібник / З.В. Галаджун. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 190 с.
Костирєв А. Г. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства : автореф. дис … канд. політ. наук: 23.00.02. – Київ : Б.в., 2003. – 17 с.
Лашкіна М. Г. Взаємовідносини влади і ЗМІ: нові виклики часу. // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. Участю. – Київ, 31 трав. 2005 р. : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 1. – С. 237-238.
Наумкина С., Пилипенко В., Привалов Ю. Социально-политическая эффективность управленческой деятельности. – К.: Стилос, 1999. – 141 с.Взаемодействие органов государственной власти и масс-медиа как категория науки про социальные коммуникации

Петр Вербицкий
ведущий специалист,
Львовский государственный университет внутренних дел

Анализируются ключевые аспекты взаимодействия деятельности органов власти и СМИ в Украине. Подчеркивается, что в науке о социальных коммуникациях эта проблема освещается несколько хаотично. Определяется корректность употребления понятия «взаимодействие» относительно деятельности власти и СМИ. Учитывая развитие информационной активности обществ и определение понятия информации как трансформационного ресурса, а также исходя из того, что именно информация больше всего влияет на все процессы преобразований, конкретизированы особенности представления данных о деятельности органов власти. Подчеркивается, что основным приоритетом государственной политики в области СМИ должно стать поддержание демократических правил игры на медийном рынке, четкое определение критериев взаимоотношений власти и СМИ. Делается вывод о том, что СМИ часто рассматриваются не как социально ответственный бизнес, а как составляющая политического капитала или влияния.
Ключевые слова: аудитория, власть, информация, политика, СМИ, управление.The Cooperation between Authority and Media as a Category of Social Science Communication

Petro Verbytskyj
Leading Specialist,
Lviv State University of Internal Affairs

Within the independent existence of Ukraine the system of information governance, inherited by USSR, underwent the major of institutional, legal, content and activity changes, and also the changes in the issues of competence and powers of some regulators. Although the institutional component of public policy concerning media was formed during the long search of the most effective model of information governance, this process in separate aspects of social science communication was characterized by certain chaos.
It is mentioned that for defining the relationship between media and authority to use the term “cooperation” is the most advisable; it is said that this term characterizes the common activity which consists of mutual interest in the results of such interaction. But for the subject of these relationship – authority – “using of media possibilities” is the most determinative term.
As far as possible to develop the information activity, a society becomes more important concept of information as a transformational resource. Just information influences on the processes of transformation most of all. The special role of information component in transitional infrastructure is strengthened by the circumstance that because of it the external influence on the establishment and development of market mechanisms is carried out the most effectively. It is no mere chance that in all countries in the programmes of market transformation the important place is given to development of modern information technology.
It is proved that the media of Ukraine often are examined not as social responsible business but as a component of political capital or influence. Therefore, the main priority of public policy in the media should be the maintenance of democratic rules of the game on the media market, a clear definition of the criteria of government and media relations, the implementation of the mechanisms of regular public control of the transparency of decision-making concerning the activities of the media.
Key words: audience, authority, information, media, policy, management
References
1. Busel, V. T. (Ed.) (2003). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoij ukrajins’koij movy [Great Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Irpin’ Perun. [in Ukrainian].
2. Haladzhun, Z.V. (2016) Pravovi normy zhurnalistyky Ukraijny : Navchalnyi posibnyk [Legal Norms of Ukrainian Journalism: Tutorial]. L’viv : Spolom. [in Ukrainian].
3. Kostyrev, A. G. (2003) Rol’ zasobiv masovoij informaciij v procesi demokratychnogo rozvytku suspil’stva [Mass-media role in the process of democratic social development], thesis abstract for Cand. Sc (Politics), 23.00.02, Kyiv, Kyiv Taras Shevchenko National University, 17 p. [in Ukrainian].
4. Lashkina, M.G. (2005) Vzajemovidnosyny vlady I ZMI: novi vyklyky chasu [Authorities and mass-media mutual relations: new challenges of era], Aktual’ni problemy derzhavnogo upravlinnia na novomu etapi derzavotvorennia: materials of scientific-practical conference with international participation [Actual problems of public administration in the new stage of state. Conference proceedings]. Kyiv, May 31, 2005, Vol. 1, 237-238. [in Ukrainian].
5. Naumkin, S., Pylypenko, V., & Privalov, Y. Social’no-politicheskaya effektivnost’ upravlencheskoy deyatel’nosti [Social and Political Effectiveness of Managment], Kyiv: Stilos. [in Ukrainian].

Поєднання тенденцій демасифікації та реміфологізації в пропагандистському впливі медіа-дискурсу на аудиторію

Олена Тараненко

канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
email: olena_tar@ukr.net

У дослідженні представлено аналіз трансформативного поєднання різноспрямованих тенденцій впливу медіа-дискурсу на українську аудиторію, які визначено як тенденції демасифікації та реміфологізації; описано чотири формати реміфологізації (абсолют віри, бінарні опозиції, використання міфологем та міфологічного інструментарію); інтимізацію медіа-впливів як демасифікацію, досліджено роль пропаганди в цій трансформації.
Пропагандистський вплив з його тенденцією до універсальності проаналізований через феномен постжурналістики. Зазначено небезпеку пропаганди, яка за умов смислової війни перебирає на себе все більше функцій журналістики.
Ключові слова: український медіа-дискурс, реміфологізація, демасифікація, пропагандистський вплив.

Література
Почепцов Г. Мерлін, Супермен і Гаррі Поттер: конструювання нематеріального в масовій культурі. – Київ: Спадщина, 2013. – 288 с.
Почепцов Г. Первая смысловая война в мире (Украина, Крым, Россия). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/ pervaya_smyslovaya_voyna_v_mire_ukraina_krym_rossiya/.
Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. – Київ: Вид. дім «КМА», 2015. – 497 с.
Різун В. В. Маси : тексти лекцій. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 118 с.
Барт Р. Семиотика. Поэтика [пер. с фр.]. – Москва: «Прогресс», «Универс», 1994 – 616 с.
Лалл Джеймс. Мас-медіа. Комунікація, культура: глобальний підхід. – Київ: «К.І.С.», 2002. – 264 с.
Леви-Строс К. Структурная антропология. Пер. с фр. Вяч.Вс.Иванова. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.
Тоффлер Элвин. Третья волна. / Научный редактор П.С. Гуревич. – Москва: ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. – 262 с.


Соединение тенденций демассификации и ремифологизации в пропагандистском влиянии медиа-дискурса на аудиторию
Елена Тараненко
канд. филол. наук, доцент, завующая кафедры журналистики,
Донецкий национальный университет имени Василя Стуса

Исследование представляет анализ трансформативного соединения разнонаправленных тенденций влияния медиа-дискурса на украинскую аудиторию, которые определены как тенденции демассификации и ремифологизации; описаны четыре формата ремифологизации (абсолют веры, бинарные оппозиции, использование мифологем и мифологического инструментария); интимизация медиа-влияний как демассификация; исследована роль пропаганды в этой трансформации.
Пропагандистское влияние с его тенденцией к универсальности проанализировано через феномен постжурналистики. Описана опасность пропаганды, которая в условиях смысловой войны перебирает на себя все больше функций журналистики.
Ключевые слова: украинский медиа-дискурс, ремифологизация. демассификация, пропагандистское влияние.A Combination of Demassification and Remythologization Trends in the Propaganda Impact of Media Discourse on an Audience
Olena Taranenko
Candidate of Science, assosiate professor, chief of journalism chair,
Donetsk Vasyl Stus National University
The study is based on the account of the complicated nature of the relationship of media and propaganda in the modern Ukrainian media discourse. The specifics of the situation generated by the Russian information war against Ukraine.
The hybrid informational war idea is guided by the Georgij Pochepcov’s theory, which means that the traditional technology of the informational confrontation became transformed into the meaning war. The second one theoretical footing is the mythologizing theories of Roland Barthes and Claude Lévi-Strauss.
The Ukrainian media discourse combines opposite trends such as demassification and remythologization trends. The article analyzes the remythologization trend in four formats such as absolute confidence, binary oppositions, the use of mythological images and mythological instruments. The analysis shows, that the mythologization serves as most common type of nomination during the hybrid war. It’s used concerning the naming of the Ukrainian conflict (“antiterroristic operation” – “war”), of the conflict adversary (“militiamen”, “separatists”, “Prorussian mercenary”, “militant”) as well as of the in-migrating persons from the Crimea and Donbass (“internally displaced persons”, “inmigrants”, “forcedly displaced persons”, “refugees”).
The demassification trend is analyzed as the introduction of information into the personal space of each person.
The opposite trends of demassification and remythologization are combined in the propaganda impact of media discourse on an audience. Propaganda influence with its universality trend is analyzed through postzhurnalizm phenomenon. The present study describes the danger of degeneration of journalism into propaganda.
Keywords: Ukrainian media discourse, remythologization, demassification, propaganda impact.

References
Pochepcov, Gh. (2013). Merlin, Supermen i Harri Potter: konstruiuvannia nematerialnoho v masovii kulturi [Merlin, Superman and Harry Potter: design intangible in popular culture]. Kyiv: Spadshchyna. [in Ukrainian].
Pochepcov, Gh. (2014, June, 1). Pervaia smyslovaia voina v myre (Ukrayna, Krыm, Rossyia) [The first semantic war in the world (Ukraine, Crimea, Russia)], Mediasapiens. Retrieved from: http: //osvita.mediasapiens.ua/ ethics / manipulation / pervaya_smyslovaya_voyna_v_mire_ukraina_krym_rossiya/. [in Russian].
Pochepcov, Gh. (2015). Suchasni informatsiini viiny [Modern Information War: scientific publications]. Kyiv: Vydavnychyj dim KMA. [in Ukrainian].
Rizun, V. V. (2003) Masy: texty lektsij [Masses: texts of lectures]. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet». [in Ukrainian].
Bart, R. (1994) Semyotyka. Poеtyka [Semiotics. Poetics]. Moscow: «Prohress», «Unyvers». [in Russian]
Lall, Dzheims (2002). Mas-media. Komunikatsiia, kultura: hlobalnyi pidkhid [Media. Communication and culture: a global approach]. (O. Hrytsenko, Trans). Kyiv: «K.I.S.». (Original work published 1995). [in Ukrainian].
Levy-Stros, K. (2001) Strukturnaia antropolohyia [Structural Anthropology], Moscow: ЕKSMO-Press [in Russian].
Toffler, E. (1999) Tretia volna [The Third wave]. Moscow: AST. [in Russian].

Інтерв’ю: розшифровка та узгодження

Завдання 1. Перегляньте розшифровку, запропонуйте свої варіанти редагування

– Согласно показателям загрязнения атмосферы, воды, у нас все в порядке. Только в отдельные моменты есть превышения по отдельным параметрам: по синтетически активным веществам в морской воде, по нефтепродуктам, по нитратам. В пляжной зоне – бывает превышение по содержанию бактерий полигруппы.

У нас принята очень интересная вещь. Их определяют следующим образом: нужно высеять их на питательные среды и через двое суток (раньше было) считывается результат: количество проросших колоний. Но за это время гидрологическая ситуация меняется. Мы призодим и смотрим, вода была зеленовато-желтая, вода подошла, если коричневые оттенки есть, с лимана какого-то. Если просто зеленовато-желтая, это цветение указывает. Это обычно та вода, которая задерживается возле берегов Одессы. И вот если в этот момент времени собрали санэпидстанция, то могут быть превышения. Они делают по многим параметрам, жто довольно трудоемкий анализ. Пройдет два дня, а ситуация может через несколько часов гидрологическая поменяться. Верхнюю воду сдует, поднимется глубинная вода, которая по качеству очень хорошая. Единственно, что она холодная. Голубоватого цвета вода, прозрачная. В ней уже не будет этих бактерий. Она пригодна для купания для тех, кто не боится холодной воды. Но нам выставляют на пляж дельфин, на пляж ланжерон, показатели, которые сняты два дня назад. После этого закрывают пляж или говорят, купаться нельзя.

Во многих местах наши склоны имеют неухоженный вид. Это значит высокая трава, что для курортной зоны плохо, мусор, бутылки, бумаги и т.д. С другой стороны, когдя я был еще студентом, на склонах, которые не так горели, не были чрезмерно засажены деревьями, можно было наблюдать много растений и насекомых, которые сейчас практически не встречаются. В том числе, и краснокрижные виды. Сейчас этого нету, потому что зелентрест в одно время проводил политику, что можно высаживать как можно больше растений и в результате в районе некоторых пляжей вообще не осталось места, кроме самого пляжа, где можно полежать на склонах на солнце. Потому что сплошная крона деревьев, под которыми иногда не убрано. Убирается только во время субботника. В другое время очень редко и не во всех пляжнах убирается.

Необходимо еще обратить внимание. Те заведения, которые располагаются не на склонах, а на терассах: кафе, киоски, где продаются напитки, шоколадки, печенье. Очень часто выбрасывают свой мусор вниз по склонах. В том, что возле таких мест замусорены склоны, “заслуга” наших санитарных врачей. Которые должны за этим смотреть.

Если мы будем рассматривать с точки зрения Одессы как курорта. Наше побережье загорожено, перегорожено, нет доступа к морю. Нет доступа к морю во многих местах. Моя жена, которая была когда-то на конференции в Ницце. Они удивлялись, что в этом городе, которы старинный курорт, нет ни одного места, гдае бы был забор. В любом месте с набережной можно спуститься и подойти к морю. У нас к сожалению, та дорога, которая выполняет функцию набережной, не всегда можно это сделать. Очень много пляжей перегорожено. Нету доступа. Есть такие учреждения, станция по размагничиванию судов, биостанция университета, которые должны иметь забор, для того, тчобы там лишние люди не ходили. Но зачем ресторану или кафе иметь забор. Не должно быть огорожено в этих местах.

Озеленения. Зелентрест очень большую работу выполняет, во многих местах она хорошо видна. 10 апреля, 5 станция и в других местах. Но есть еще межквартальные проезды, стройки. на которых выростают можно сказать сорные “деревья” – те виды, которые самосевом размножаются, клен американский, другие виды кленов. Айлант. Когда исчезнет человек, на улицах и даже на небоскребах Нью-йорка вырастут такие деревья как клен и айлант. Айлант завезли из Китая. Это очень стойкое дерево, но оно вытесняет, очень жизнелюбивое, если срезать, оно дает поросли. Во многих местах оно уже стало портить внешний вид парков, улиц и т.д. Дает кучу корневых порослей. Их очень много в парке Победы. У нас зелентрест не следит за этими деревьями, Одесса – богатый город, продолжает интенсивно стоиться. Эти заборы стоек, возле них изнутри выростают деревья-сорняки. Эти деревья очень сложно убрать.

Осенью прошлого года в ноябре вывели сделали подводный сброс на большом удалений от северных одесских канализаций. Чем это грозит, грозит это тем, что цветение воды усилиться может. Когда пресную воду выбрасывают и она… на большой глубине выброс, вроде бы это маленький ущерб будет с точки зрения санэпидобстановки. Мы от этих микробов как плохая хозяйка, когда подметает, коврик поднимает – и всю грязь под коврик. Вот это аткая ситуация. Ожидается следующее. Вся эта дополнительный сброс биогенов, удобрений, которые попадут в море, они вызовут более сильное “цветение” воды, это приведет к тому, что в воде будет большее количество органики, больше количество органики в воде – большее время будут сохраняться холероподобные вибрионы. Поэтому говорили, что эту воду нужно еще сильнее очистить, а не просто выбрасывать. Наши очистные не отвечают стандартам, которые есть даже в некоторых слаборазвитых странах. Биологической очистки недостаточно. Нужна еще физическая очистка, которая бы убирала из этой воды фосфор. Фосформ – при попадании в воду он провоцирует “цветение” воды.

Проблема ливневых, которые во многих местах ливневая вода поступает прямо в море. Ее нужно закольцевать полностью на кольцевые. Это сложно сделать, потому что во время ливней очень большие объемы воды. Когда-то коллектор был на Балковской, он заброшен сейчас. Это только часть ливневого стока. Есть и в других местах ливневые стоки. С ними могут попадать загрязнители. В том числе из комунально-бытовых стоков. Количество отдыхающих на погонный метр наших пляжей уже давно превысило всякие разумные нормы. Вот это количество требует особого подхода к формированию населения прибрежной зоны. Нужно созджавать какие-то искусственные биоценозы, котрые способствовали более быстрому очищению этой зоны. Можно говорить об отрицательном значении волнорезов, пирсов и т.д. Но сейчас на них сосредоточена значительная часть биомассы мидий и других организмов, которые помогают в очишении акватории пляжей. Внутри пляжа вода зрительно чище и даже во многиз случаях подтверждается исследованием, чем за пределами пляжа.

Я купаюсь в одном из самых чистых районов. Между Дельфином и Россией есть Малый Фонтан, там где биостанция. И вам рекомендую. Наш пляж не очень благоустроен, но качество воды там одно из самых лучших в городе.

Завдання 2. Прочитайте інтерв’ю, запропонуйте варіанти редагування. Які запитання-відповіді ви б викинули?

Когда была создана Всеукраинская Федерация Киокушин каратэ?

ВФКК была создана организована в 2012 г., изначально с 2010 была создана межрегиональная федерация, а перед этим межрегиональная федерация Симмей-до каратэ с 1991 г. Организатор – шихан Саиом Кахил.

Чем отличается базовая техника от других систем карате-до?

Базовая техника практически ничем не отличается от других стилей каратэ. На то она и базовая.

Во сколько лет можно начинать заниматься киокушин каратэ?

Заниматься можно с тех пор, как человек начал ходить. Но на практике – это возраст с 4-5 лет.

Какие рекомендации родителям вы используете?

Каких-то особых рекомендаций родителям нет. Когда они приводят детей, мы естественно общаемся. Родители понимают чем будет заниматься их ребенок. Единственная рекомендация – не пропускать без уважительных причин тренировки.

Какие пожелания детям.

Меньше проводить время за компом, а больше в подвижных играх. Развивать себя физически и духовно. Компьютер и телевизор этого не дадут.

Какие проблемы возникают сегодня?

На сегодняшний день проблем хватает, без них просто никак. Основная проблема – это финансирование. Финансирование для приведения зала в порядок (ремонт), закупка инвентаря для занятий, организация поездок на турниры. К примеру, наш зал был отремонтирован за свои деньги (родители сбросились в помощь), а найти спонсора дело хлопотное.

Кто занимается у вас в школе?

Занимаются у нас все кто хочет заниматься. Кекушинком не зависимо от статуса родителей и пола и возраста. Одной фразой: от 4лет и до упора.

Как часто идут занятия и есть ли разграничение по возрастам?

Занятия проводятся три раза в неделю по 1,5 часа, при необходимости бывает и чаще. Новички, собственно занимаются отдельно от «более продвинутых» и по мере роста своего мастерства переходят в основную группу не зависимо от возраста.

Киокушин каратэ – это жизненный путь?

Для тех кто начинает заниматься каратэ неважно каким стилем – это даже становится жизненным путем и в основной массе эти люди идут этим путем до конца. Потому как ты сам становишься частью этого пути.

Помогает ли философия боевого искусства в жизни?

Однозначно помогает. Постигая каратэ, не столько физическую, сколько внутреннюю составляющую начинаешь понимать, каким ты был раньше и какой сейчас. Нереальные вещи ты смотришь реально, а не в каком то «мозговом искажении». Ты знаешь, что такое тяжело и как его преодолеть, так как ты прошел путь от белого до черного пояса. А черный пояс символизирует мудрость, и здесь сочетаются и физическое и духовное как одно целое.

Важна ли для начинающего спортсмена, который заинтересовался киокушин каратэ, серьезная физическая подготовка, выносливость? Или же все это приобретается с опытом?

Беспорно, физподготовка, выносливость и другие качества важны для бойца киокушин каратэ и все это приобретается в процессе тренировок. Все начинается с белого пояса (чистый лист). Это когда у начинающего спортсмена еще не развиты те задатки, которые у него есть и о которых он даже не знает. По -этому постоянные тренировки- все это развивают, и вытаскивают на поверхность массу скрытого потенциала спортсмена.

Говорят, что каратэ – это не просто вид спорта, а еще и стиль жизни. Что с вашей точки зрения является главным – постоянные тренировки, психологический настрой, готовность преодолевать себя или что-то другое?

В самом вопросе заложен ответ. Здесь главное все одно цепляет за другое. Что бы постоянно преодолевать себя в постоянных тренировках нужно постоянно себя ломать психологически. Вроде бы все на словах просто, а на самом деле это тяжелая работа над собой. Соответственно, это становится огромной частью твоей жизни, потому что меняется мышление. Это как «здоровый наркотик» от которого не так просто избавиться. Да и незачем избавляться, потому как ты этим живешь.

Каким образом построена система обучения каратэ? Она одинакова для всех или же есть специфика в подготовке детей и взрослых, мужчин и женщин?

Система обучения одинакова для всех. Единственная разница между детьми и взрослыми это – кондиция (степень физической нагрузки) а вообщем все начинается с изучения простейшей техники, одинаковой во всех стилях каратэ. В особенности каждого стиля вдаваться не буду.

В чем особенность киокушин каратэ? Можно ли назвать эту разновидность каратэ популярной и почему?

Киокушин каратэ достаточно быстро нашел свою популярность по всему миру благодаря своей «реальности», т.е. реальный бой без условностей. В рамках соревнований есть некоторые ограничения. Например, руками бить в голову нельзя, запрещены удары в пах, в спину. Ноги же работают везде, начиная с ног соперника и заканчивая его головой. А особенность киокушин каратэ в том, что мастер Ояма «просеял» многие виды единоборств как без оружия так и с оружием с целью отобрать необходимые элементы для своей системы борьбы, которые обеспечивают требования его школы: силу, стойкость, эффективность.

Говорят , что в киокушин каратэ используются специальные дыхательные упражнения? Что это за упражнения и какова их цель? Когда по-вашему мнению, лучше заниматься каратэ?

Ояма после «просева» оставил два вида дыхания – Ибуки и Ногарэ. Дыхание достаточно важный момент в каратэ, т.к. оно помогает очистить и уравновесить дух и скоординировать движения для пробуждения внутренней энергии КИ. Отрабатывается дыхание в двух «энергетических» ката – Санчин и Тэншо. Первая рассчитана на отработку дыхания и активную медитацию, вторая каша развивает понятие круга и точки.

Какова роль родителей в подготовке будущего каратиста? Они просто должны приводить ребенка на тренировки?

Как и в повседневной жизни. Поддерживать своего ребенка в его начинаниях, тем более если они привели его заниматься каратэ, и еще тем более киокушином. Случаются и ушибы, и синяки. В общем все то, что случается со всеми детьми на улице, в школе, садике, когда не все видят взрослые. В зале это все под контролем. И здесь важно для родителей понимать, что их ребенок начал познавать боевое искусство, а не посещать кружок по сбору гербариев. Никого не хочу оскорблять этим, просто удобно для сравнения. Так что синяки и шишки иногда будут появляться. Один пример из жизни. Привели ко мне двух малышей (брата и сестру, 6 и7 лет). Пообщались с родителями. Объяснил им, что это контактный стиль каратэ, потихоньку будем тренироваться. Тем более дети начали хватать все азы быстро. Через пару месяцев пропали, на звонки не отвечают. Случайно встретил одного из родителей, и на вопрос «что случилось?» услышал сногшибательный аргумент – моего сына специально ударили по ноге. Дальше комментарии не нужны.

Восточные единоборства известны суровым подходом к спортсмену. От него требуется максимальная отдача, самоотречение. Каким образом вы воспитываете эти качества у детей?

Опять же, все последовательно, без надрыва. С небольших нагрузок, показываю, что умею я. В ходе тренировок иногда проходят беседы о старых мастерах, о традициях старых школ. Часто упоминается термин «ОСУ» -его содержание и смысл, когда совсем тяжело, спортсмен стимулирует себя произнося «ОСУ». Предварительно разъясняется, что это такое и как оно работает.

Зачем ваши ученики занимаются каратэ? И какие у них перспективы?

Прежде всего – это здоровье, утверждение уверенности в себе, воспитание характера. Боец, с малых лет, учится преодолевать трудности пока на тренировках. Но придет время когда ему придется столкнуться с трудностями жизни по-настоящему. И здесь пригодится и сильный дух, и воля, и терпение, и чистота ума. А перспектива у всех светлая- как минимум, прославить свое имя в спорте, а максимум – войти в общество достойным человеком, как это предполагает глубокое восточное боевое искусство.

В любой спортивной секции со временем находятся «лишние люди», которые сходят с дистанции. Чего им обычно не хватает? Или это каждый может себе позволить?

Это частое и обязательное явление. Ну, во-первых, самое банальное – ребенок насмотрелся телевизора, пришел на занятие, одел кимоно и подумал, что сейчас он будет, как в телевизоре. Но телевизорная романтика сталкивается с реальностью.  Тут и пропадает желание заниматься. Другие, через какое то время, осознают что им просто лень себя заставлять (иногда тренировки бывают очень тяжелыми). Третьи, в силу своего характера (хитрость, несовместимость с другими), все черты характера очень быстро проявляются. Мнительность – «у меня не получается и я больше не приду». А иногда, проблема в родителях, выше я приводил пример. По большому счету «кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины». Не такое уж и дорогое это занятие – ковать из себя достойного.

Сегодня часто можно встретить рекламу, в которой обещают научить какому-либо виду боевого искусства. Можно ли доверять такой рекламе и вообще как найти своего тренера?

Действительно, рекламы много. С одной стороны о себе надо заявлять, с другой стороны – что имеется за твоим заявлением. Благо есть интернет, откуда можно вытащить всю информацию о федерации, организации, школе. Это я к тому, что не всякой рекламе можно доверять. Есть такие деятели, которые напридумывают красочных историй и выдают их за действительность, впихивая весь этот бред во все источники информации. Есть один такой «мастер спорта всего» в г.Ильичевске, знаком с ним лично. На самом деле полный «ноль», но с хорошо подвешанным языком. Таких надо уметь вовремя распознать и обойти стороной. Самое верное – зайти на сайт организации, которая вас интересует, посмотреть достижения ее спортсменов, жизнь самой организации, спортлагеря, какие там инструктора и т.п. как долго организация работает. Например, наша организация, берущая начало еще с 1991 года. Работает и развивается по сей день не только в одесской области и Украине, а и в дальнем зарубежье.(опять же, на сайте вся информация). Только в Одессе и области у нас работает 16 клубов.

Как найти своего тренера? Прежде всего, надо лично с ним пообщаться, как минимум. Я думаю «адекватный» тренер не будет в ярких тонах рассказывать какой он и какая супер классная у него организация. Он скажет: – Приводите своего бойца, а там посмотрим. И когда боец будет «расти» под руководством этого тренера, покорять первые спортивные вершины, тогда время само скажет – ученик нашел своего тренера.

ОСУ!

Завдання 3. Прочитайте матеріали про процедуру узгодження інтерв’ю, знайдіть аргументи за та проти цього

Познер назвал Левковича «руконеподаваемым» из-за несогласованного интервью

Ведущий Первого канала Владимир Познер раскритиковал специального корреспондента Rolling Stone Евгения Левковича за публикацию не согласованного с ним интервью. Об этом он сообщил через свой официальный сайт.

Познер заявил, что Левкович взял у него интервью в марте 2013 года, и, несмотря на соответствующую просьбу телеведущего, не прислал текст на согласование. «Таким образом для меня Левкович не только перестал быть журналистом, но стал относиться к разряду тех, кого я называю „руконеподаваемым“», — заявил Познер. Телеведущий также сообщил, что потребовал убрать интервью Левковича со своего официального сайта. Интервью появилось в журнале Rolling Stone 8 апреля.

В комментарии «Ленте.ру» Евгений Левкович подтвердил, что Познер просил прислать ему текст интервью до публикации. «Я не понимаю, почему журналист, у которого есть диктофонная запись, если он ее расшифровывает ответственно и не придумывает никакой отсебятины, почему он должен согласовывать интервью», — заявил Левкович. Журналист пояснил, что, как правило, не присылает интервью на согласование, даже если ньюсмейкеры просят его об этом: «Я делаю это только в том случае, если в интервью содержится какая-то информация, которая может повредить очень важному мне человеку».

Евгений Левкович обратил внимание, что Познер при этом не опроверг какие-либо слова, опубликованные в интервью. Журналист заметил, что Познер может подать в суд, если он недоволен текстом, а также подчеркнул, что телеведущий потребовал убрать интервью со своего сайта, но при этом не обратился с подобной просьбой к редакции Rolling Stone. «У меня уже честно, к сожалению, есть ощущение, что просто человек исполняет. Видимо, начальника его обидели. Это все смешно и обидно», — добавил Левкович.

Владимир Познер на своем сайте отдельно заметил, что встречался с Левковичем еще до скандала с интервью гендиректора Первого канала Константина Эрнста, которое журналист также опубликовал без согласования и со словами, сказанными не под запись. «Люди вправе спросить, как же я даю интервью человеку, о котором я сказал, что он перестал для меня быть журналистом?», — пояснил Познер. Ранее, комментируя публикацию интервью Эрнста, Познер заявил, что если человек нарушает договоренность с ньюсмейкером и публикует слова, сказанные «off the record», он «перестает быть журналистом».

4 апреля Евгений Левкович разместил в своем блоге на сайте «Сноб» расшифровку интервью с Константином Эрнстом, которое он взял для Rolling Stone в 2008 году. По словам Левковича, Эрнсту не понравилась «несколько фривольная интерпретация разговора», и в итоге интервью для журнала взял другой журналист. Однако Левкович решил опубликовать интервью, сочтя содержащуюся в нем информацию общественно значимой. В частности, он опубликовал сказанные Эрнстом не под запись слова о том, что убийство генерального директора ОРТ Владислава Листьева в 1995 году организовал бизнесмен, а ныне сенатор Сергей Лисовский.

Публикация интервью вызвала ожесточенные споры в журналистской среде: одни заявили, что корреспондент RS повел себя неэтично и поставил под удар профессию журналиста, а другие поддержали гражданскую позицию Левковича. Сам Левкович заявил, что давно уже не считает себя журналистом и что журналистская этика в той ситуации, когда его друзей сажают или снимают про них «Анатомии протеста», его волнует мало.

Согласно пункту 3 статьи 49 закона о СМИ, журналист обязан «удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые».

джерело: lenta.ru

Що робити, коли після узгодження інтерв’ю не впізнати

У практиці українського журналу «Бізнес» був випадок, коли він опублікував два інтерв’ю з однією й тою ж особою в одному номері. Перше – версія редакції, друге – версія, сильно змінена спікером-чиновником.

Історій про перекручення/скорочення інтерв’ю в багажі багатьох видань і журналістів знайдеться чимало. Вони складні тим, що виходять за межі питань стандартів та етики, а законодавство не містить чітких рекомендацій щодо процесу узгодження.

Отримавши сильно змінене інтерв’ю, кожна редакція зазвичай чинить по-своєму, виходячи з ситуації. «Телекритика» розпитала журналістів і юристів і систематизувала рекомендації щодо того, як краще діяти в тому чи іншому випадку.

Зазвичай спікери хочуть перечитати текст до його публікації. І, на думку Юрія Рибачука, редактора відділу «Культура і суспільство» тижневика «Коментарі», вони мають на це повне право, адже йдеться про їхній імідж: «Що поробиш – інтерв’ю, на відміну від коментаря, це, на мій погляд, не допит, а великою мірою компромісний жанр».

Усі опитані медійники кажуть, що узгоджують більшість своїх інтерв’ю. Винятки – бліц-інтерв’ю, записані по телефону, й коментарі. Лише окремі видання не узгоджують інтерв’ю принципово. За словами головного редактора Української служби ВВС Ніни Кур’яти, вони не надають інтерв’ю на вичитку, тому що це суперечить принципам ВВС. Аналогічне правило діє в Kiyv post.

Журналісти в деяких випадках самі зацікавлені у звірці матеріалу, оскільки це страховка від фактичних помилок та перекручувань змісту сказаного, вважає головний редактор українського «Коммерсанта» Валерій Калниш. Розмова з ньюзмейкером може тривати по кілька годин, потім це все скорочується і «причісується». У такому випадку узгодження є способом більш точно донести почуту інформацію.

Рішення про звірку інтерв’ю для декого з журналістів залежить від теми. Про узгодження в першу чергу просять спікери вузькоспеціалізованих тем – медичних, технічних. «Якщо це політичне інтерв’ю, в нас майже ніколи не просять його на вичитку», – каже заступник редактора порталу 1.zt.ua Катерина Бистрицька.

Випадки, коли співрозмовник до невпізнанності змінює текст, кожен журналіст сприймає болісно, але реагує по-різному.

Стіл переговорів. Сергій Щербина, журналіст «Української правди», намагається відстоювати вихолощене інтерв’ю, ведучи довгі переговори і переконуючи повернути назад якісь шматки. Каже, що в нього не було випадків, коли не вдавалося домовитися.

Юрій Рибачук змагається зі спікером навіть за мову матеріалу, коли останній «під корінь ріже в тексті всі “людські” репліки, замінюючи їх на канцеляризм»: «Тут доводиться “воювати” за живий текст, переконувати співрозмовника, що яскравих зворотів не треба боятися. Іноді це вдається, іноді доводиться поступитися».

«Ветування». Якщо домовитися зі спікером про повернення первинного смислу інтерв’ю не вдається, опитані журналісти часто відмовляються його публікувати. «Ми не робимо інтерв’ю, коли наші погляди не збігаються з бажаннями ньюзмейкера, – каже Валерій Калниш. За словами журналістів, невихід інтерв’ю трапляється вкрай рідко, частіше «ветуються» короткі коментарі в тілі новин та статей: за дворядкові цитати з викривленим змістом після узгодження в редакціях не воюють.

Викрити спікера. Ще один спосіб – опублікувати переписане або порізане інтерв’ю і при цьому дати зрозуміти читачу про правки спікера, використавши графічні позначки. Валерій Калниш згадує практику, коли видалені співбесідником шматки тексту замінялися порожніми місцями: «Просто ставили свої питання і не ставили їхні відповіді».

Сергій Щербина каже, що в «Українській правді» замість пропущених фраз вставляли три крапки, щоб для читача було видно, що текст видалено. Крім того, журналісти використовують врізи для пояснення читачу, де й у чому спікером було змінено текст.

Санкції. Проти недобросовісних ньюзмейкерів можна застосувати санкції. «Якщо в якийсь момент вийшло так, що ньюзмейкер відмовився узгоджувати, – нехай. Але, звісно, після цього шансів у цієї людини, що він з’явиться в газеті в якості автора якогось великого інтерв’ю, – мало, – розповідає Валерій Калниш, – Ми уже з побоюванням будемо ставитися до цієї людини. Така практика буває один раз». Журналіст рекомендує шукати інших способів донести інформацію, отриману під час так і не узгодженого інтерв’ю. Адже головне – не «пропихнути» на шпальту конкретну особу, а дати читачу інформацію, якою ця особа володіє.

Медіаюрист В’ячеслав Якубенко нагадує, що, згідно із законом «Про авторське право і суміжні права», інтерв’ювована особа є співавтором інтерв’ю й має право вимагати вичитати текст і, зокрема, внести необхідні правки. Якщо особа звернулася з такою вимогою, то автор інтерв’ю зобов’язаний надати відповідну можливість. Якщо вимоги не було, журналіст не повинен з власної ініціативи пересилати текст інтерв’ювованій особі для узгодження.

Якщо журналіст знехтував узгодженням, незважаючи на прохання спікера, рівень відповідальності буде залежати від статусу самої особи, змісту інтерв’ю, рівня підготовки адвокатів цієї особи. Йдеться насамперед про відшкодування завданої моральної шкоди, якщо інтерв’ювована особа доведе, що поширено невідповідну інформацію, відомості, яких вона не казала. «В даному разі сума завданої моральної шкоди не регламентується жодним нормативним актом. Враховується дуже багато різних складових, зокрема, зміст і характеристика інтерв’ю, рівень в суспільстві самої інтерв’ювованої особи і можлива завдана шкода з оточуючими, членами сім’ї, колег і багато чого іншого», – каже В’ячеслав Якубенко.

Крім того, закон не містить жодних визначень чи критеріїв інтерв’ю. Журналіст може доводити, що інтерв’ю – це лише ті матеріали, які складаються виключно з запитань кореспондента і відповідей однієї особи (вилучаючи таким чином зі списку коментарі фахівців та опитування громадян на вулиці).

Щодо чиновників та політиків, у випадку повідомлення ними інформації, яка стосується їхніх службових обов’язків, журналісти можуть доводити, що за своєю формою це є не інтерв’ю, а надання офіційної інформації відповідно до закону про пресу, закону про інформацію, закону про доступ до публічної інформації.

джерело: telekritika.ua

Почему не нужно давать интервью на вычитку. Заключение юриста
Вадим Медведев, юрист компании «Улисс»
Статья 13.3 Закона об авторском праве предусматривает, что журналист и интервьюируемый являются соавторами интервью, а интервью не может быть напечатано без согласия интервьюируемого. Однако данное положение не стоит рассматривать как обязывающее журналиста согласовывать текст интервью перед его публикацией, исходя из следующих соображений:
1. Буквальное толкование статьи 13.3 Закона об авторском праве предусматривает, что интервью не может быть напечатано без согласия интервьюируемого на публикацию. То есть, интервьюируемый может либо согласиться, либо не согласиться на публикацию интервью. Согласие интервьюируемого на публикацию… прямо не предусматривает права интервьюируемого пересмотреть и изменить текст интервью.
2. Целью статьи 13.3 Закона «Об авторском праве» является предоставление определённой защиты утверждениям интервьюируемого от искажения и неправомерного использования. Таким образом, данная цель отличается от общей цели защиты объектов авторского права. На наш взгляд, из этого следует предоставление другого объема защиты авторских прав, определяемого в соответствии с целью такой защиты. В отношении юридической защиты интервью, интервьюируемый будет иметь неимущественные права, предусмотренные статьей 14 Закона об авторском праве. Данное положение следует из особенности процесса «создания» интервью.
3. Будучи, прежде всего, инструментом выражения взглядов и сбора новостей, интервью отличается от литературных произведений и других объектов, защищаемых авторским правом. Интервью не может быть отредактировано и переписано интервьюируемым как рассказ, оно должно обеспечивать общественность релевантной информацией, которой владеет интервьюируемый, либо мыслями, которыми он делится с журналистом при обычных обстоятельствах. Таким образом, предоставление права редактирования интервью интервьюируемому нарушит саму цель процесса проведения интервью.
4. Положения Закона об авторском праве не должны ущемлять основоположные права и свободы, защищаемые Конституцией Украины № 254к/96-ВР от 28 июня 1996 года («Конституция») и Европейской конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод («Европейская конвенция»), одной из которых является свобода слова.
5. В соответствии со статьей 10.2 Европейской конвенции, осуществление охраняемых свобод, поскольку оно неразделимо связано с обязанностями и ответственностью, может подвергаться ограничениям, установленным законом и необходимым в демократическом обществе для достижения законных целей. В судебной практике Европейского суда по правам человека установлено: «Сообщение новостей на основании интервью, отредактированных или нет, являет собой одно из самых важных средств, посредством которых пресса может исполнять ключевую роль “общественного сторожа”» (Jersild v. Denmark, 23 сентября 1994 года, §31, Series A no. 298). Таким образом, интервью подлежит защите в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции.
6. Европейский суд по правам человека в своих решениях отметил, что:
– «Как таковое не допустимо требование к журналисту воздерживаться от опубликования информации на темы, вызывающие
общественный интерес, без веских причин, связанных с интересами общества или защитой прав других лиц» (Editions Plon v. France, no. 58148/00, §44, ECHR 2004 IV);
– требование получения журналистом предварительного согласия на публикацию интервью «не может считаться совместимым с принципами демократического общества и со значимостью, которую приобретает свобода слова в условиях такого общества» (Wizerkaniuk v. Poland, no. 18990/05, §84, ECHR 2011 IV).
7. В соответствии со статьей 17 Закона Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» №3477-IV от 23 февраля 2006 года, суды Украины должны применять решения Европейского суда по правам человека как источник права в Украине. Данное требование отметил также Верховный Суд Украины в пункте 2 Постановления Пленума «О судебной практике в делах о защите чести и достоинства физических лиц а также деловой репутации физических и юридических лиц» №1 от 27 февраля 2009 года. Согласно статье 19 Закона Украины «О международных договорах Украины» №1906-IV от 29 января 2004 года в случае, если положения международных договоров противоречат положениям национального законодательства Украины, применяться должны положения международного договора. Таким образом, несмотря на положения Закона об авторском праве, применяться должны требования, предусмотренные Европейской конвенцией и судебной практикой Европейского суда по правам человека.
Заключение
Интервью, содержащие любую информацию по вопросам, вызывающим общественный интерес, являются формами выражения взглядов и убеждений, защищёнными Европейской конвенцией. Таким образом, недопустимо требовать от журналиста откладывать публикацию таких интервью или же ставить публикацию в зависимость от согласия интервьюируемого.
Данное правило также должно применяться к интервью всех государственных деятелей, поскольку такая информация вызывает особый интерес общественности.
Даже если интервью и не содержит информацию, имеющую важное для общества значение, интервьюируемый не имеет права пересматривать и редактировать текст интервью. В свою очередь текст интервью не должен быть согласован или утвержден интервьюируемым. В данном случае единственным правом, которое имеет интервьюируемый, является право безоговорочного запрета публикации интервью.
При этом, в случае отсутствия такого запрета, интервью может быть напечатано, а текст не подлежит утверждению со стороны интервьюируемого. Стоит помнить в то же время, что журналист несёт ответственность за достоверность изложения информации и мнений, полученных во время интервью.

Завдання 4. Прочитайте поради журналістам початківцям щодо інтерв’ю. Чи погоджуєтесь ви з ними?
7 запитань, які не варто ставити в інтерв’ю
А якщо вже поставили, то, принаймні, не варто публікувати.
Загальні правила створення вдалого інтерв’ю — прийти на нього обізнаним, прагнути бути оригінальним і уникати закритих запитань, а також банальних, неетичних і дурних.
1. Які ваші творчі плани? (банальне запитання радянської епохи.)
2. Як з’явилася ідея створення Х? (про це спитати можна, але включати в текст інтерв’ю питання у такій формі доцільно лише тоді, коли Х — щось дійсно оригінальне, новаторське настільки, що читачеві буде цікавим хід думок автора).
3. Чи погоджуєтеся з критиками, які вважають Х вашою невдачею? (навіть якщо об’єктивно проект став провалом, навряд чи автор схоче це визнавати і у відповіді виглядатиме або пихатим, або приниженим).
4. Чому ваш гурт/фільм/компанія/товар має таку назву? (аналогічно п.2).
5. З якою історичною особою ви хотіли б зустрітися? Які три книги ви взяли б із собою на незалюднений острів? Якою твариною ви хотіли б бути? (ці та інші кліше доречні лише в двох випадках – якщо ви працюєте в глянці для невибагливої аудиторії та якщо ви берете інтерв’ю у нової зірки, яку про це ще ніхто не питав).
6. Чи вважаєте ви, що [Х]? (завжди краще ставити відкриті запитання, в іншому разі ви ризикуєте наразитися на відповідь «так» чи «ні».
7. Хто живе всередині вас, окрім художника/музиканта/директора компанії/…? (це й подібні ліричні формулювання — занадто ліричні для журналістського тексту і виглядають щонайменше дивно).
7 порад інтерв’юєру-початківцю
Підготовка, підготовка, підготовка і ще дещо.
1. Майте напоготові кілька місць у різних районах вашого міста, де можна взяти інтерв’ю. Ідеальне – середнього цінового сегменту кафе, яке розташоване неподалік метро і де нема музики чи можна попросити офіціанта її вимкнути. Ситуація, коли на запису неможливо розібрати частину слів, неприємна для обох сторін.
2. Знайте, де в вашому телефоні диктофон на випадок, якщо основний відмовить. Завжди перевіряйте батарейки перед інтерв’ю.
3. Дайте співрозмовнику можливість вибрати місце розмови самому. У своєму офісі чи у залі для курців, якщо він палить, він почуватиметься впевненіше і розкаже більше, ніж у вашому офісі чи там, де палити не можна.
4. Прочитайте все, що знайдете про вашого інтерв’юйованого. Намагайтеся не повторювати питання з уже надрукованих бесід із ним, не ставте йому банальні питання типу «які ваші творчі плани» , не варто придумувати і загадкові на кшталт «а хто ще живе всередині вас, окрім митця». Тримайтеся конкретики і формулюйте питання так, щоб отримати на виході свіжу думку, і тоді читачеві буде цікаво.
5. Не розшифровуйте інтерв’ю дослівно. Екання і бекання так званого підстрочника припустимо публікувати лише у виняткових ситуаціях для підкреслення емоційності, наприклад, коли це останні слова важко пораненого. Решту інтерв’ю треба переформульовувати, викидаючи повтори і корегуючи розмовний стиль.
6. Не бійтеся писати питання, яких ви не ставили, але які розкрив співрозмовник в інтерв’ю. Бачити суцільний монолог, навіть якщо в ньому багато цікавого, читачеві дещо несподівано. Краще переривати такий монолог питаннями щопівсторінки тексту.
7. Віддавайте літредакторові оброблений текст (не підстрочник) до того, як слати інтерв’ю на погодження. Герою буде неприємно, якщо виявиться, що в нього брала коментарі неграмотна чи неуважна людина. Деякі герої навіть витрачають свій час, виправляючи помилки, щоб текст не пішов у публікацію в такому вигляді.