Онтологічна інтерпретація мотиву смерті в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Нечиталюк І. В.

У статті зроблені деякі спостереження над особливостями втілення екзистенціального філософствування у творчості письменників другого плану (М. Грушевського, І. Липи, О. Плюща, Л. Яновської та ін.). Особливу увагу приділено аналізу літературного мотиву смерті, який присутній у більшості творів малої прози зазначеного періоду

ключові слова: мотив, екзистенціальне філософствування, письменники другого плану

Нечиталюк И. В. Онтологическая интерпретация мотива смерти в малой прозе конца ХІХ — начала ХХ столетия

В статье обосновано, что поэтику малой прозы конца ХІХ — начала ХХ столетия формировали модели экзистенциального мышления. Сделаны некоторые наблюдения над особенностями воплощения экзистенциального философствования в творчестве писателей второго плана (М. Грушевского, И. Липы, А. Плюща, Л. Яновской и др.). Особенное внимание уделено анализу литературного мотива смерти, который присутствует в большинстве произведений малой прозы указанного периода

ключевые слова: мотив, экзистенциальное философствование, писатели второго плана

Nechytaluk I. V. Literary Motive of Death Ontological Interpretation in Short Fiction of the Late 19th early 20th Century

It is substantiated in the article that the poetics of short fiction of the late 19thearly 20th century formed the model of existential thinking. There were made some observations on the characteristics of the embodiment of the existential philosophizing in the works of the writers of the background (M. Grushevskyi, J. Lipa, A. Plushch, L. Janowski, etc.). Particular attention was paid to the analysis of literary motive of death, which is present in most works of short fiction of this period

key words: motive, existential philosophizing, the background writers

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram